Zamówienia publiczne

 

Dostawa produktów spożywczych do Internatu ZSOiZ w Ciechanowcu od 21 października 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

1.   Ogłoszenie o zamówieniu.  pobierz
2.   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 
3.   Formularz cenowy - załącznik nr 1 pobierz 
4.   Formularz Oferty - załącznik nr 2 pobierz 
5.   Oświadczenia wykonawcy - załącznik nr 3  pobierz
6.   Projekt umowy - załącznik nr 4  pobierz
7.  Uszczegółowiony przedmiot zamówienia - załącznik nr 5.  pobierz
8.

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp

pobierz
     
   
 

Protokół z otwarcia ofert 

 

pobierz

 

 

   
 

INFORMACJA O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
wrzuć pod protokołem

z otwarcia ofert

 

pobierz

   
 
 

 
Dostawa nowego sprzętu AGD i pieców konwekcyjno-parowych w celu wyposażenia pracowni Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu

w ramach projektu pt. „Poprawa infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w celu podniesienia jakości nauki zawodu oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego
i lokalnych rynków pracy”, finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa VIII, poddziałanie 8.2.1, priorytet inwestycyjny 10.1. Inwestowanie
w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

 

   
 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania 

 

pobierz

 

Protokół z otwarcia i WSTĘPNEJ oceny ofert:

pobierz

 

 

 

   
  Ogłoszenie o zamówieniu    zobacz
       
8.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

  pobierz
       
8a. ZAŁĄCZNIK NR 1A –Wzór Formularza Oferty    pobierz
       
8b. ZAŁĄCZNIK NR 1B – Specyfikacja Techniczna   pobierz
       
8c. ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wzór oświadczeń Wykonawcy o spełnianiu warunków udziau w postepowaniu    pobierz
       
8d. ZAŁĄCZNIK NR 3 - Wzór oświadczenia o braku podstawania do wykluczenia    pobierz
       
8e. ZAŁĄCZNIK NR 4 - PROJEKT UMOWY   pobierz
       
8f. ZAŁĄCZNIK NR 5 - Oświadczenie Wykonawcy dot. przynależnosci do grupy kapitalowej    pobierz
       
8g. ZAŁĄCZNIK NR 6 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  pobierz
       
 

Data utworzenia: 3.10.2018 r.

Data ostatniej modyfikacji: 17.10.2018 r.

   
       
 

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu AGD w celu wyposażenia pracowni Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu

w ramach projektu pt. „Poprawa infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w celu podniesienia jakości nauki zawodu oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego
i lokalnych rynków pracy”, finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa VIII, poddziałanie 8.2.1, priorytet inwestycyjny 10.1. Inwestowanie
w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

   
       
       
   

Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego

pobierz

   
       
7. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA     pobierz
       
7a. ZAŁĄCZNIK NR 1A –Wzór Formularza Oferty     pobierz
       
7b. ZAŁĄCZNIK NR 1B – Specyfikacja Techniczna    pobierz
       
7c. ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wzór oświadczeń Wykonawcy o spełnianiu warunków udziau w postepowaniu     pobierz
       
7d. ZAŁĄCZNIK NR 3 - Wzór oświadczenia o braku podstawania do wykluczenia     pobierz
       
7e. Zalacznik nr 4 - PROJEKT UMOWY     pobierz
       
7f. Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy dot. przynależnosci do grupy kapitalowej     pobierz
       
7g. Załacznik nr 6 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Aktualizacja z dnia 21.09.2018 r.)    pobierz
       
       
       
  Dokumentacja do przetargu na dostawę artykułów spożywczych do Internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Ciechanowcu ul. Kościelna 12, 18-230 Ciechanowiec od 1 października 2018r. do 30 czerwca 2019 r.
   
       
 

Ogłoszenie o wyborze ofert na dostawę artykułów żywnościowych 

pobierz

   
       
6. Formularz cenowy cz. 1   pobierz
   
6a.  Formularz cenowy cz. 2   pobierz
   
6b. Formularz cenowy cz. 3   pobierz
   
6c. Formularz cenowy cz. 4   pobierz
   
6d. Formularz cenowy cz. 5   pobierz
   
6e. Formularz cenowy cz. 6   pobierz
   
6f. Formularz cenowy cz. 7   pobierz
   
6g. FORMULARZ OFERTY    pobierz
   
6h. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy   pobierz
   
6i. SPECYFIKACJA     pobierz
   
6j. UMOWA - I GR. MLEKO I PRODUKTY MLECZNE    pobierz
   
 6k. UMOWA - II GR. JAJA    pobierz
   
 6l. UMOWA - III GR. PIECZYWO    pobierz
   
 6ł. UMOWA - IV GR. MROŻONKI RYBNE I WARZYWNE    pobierz
   
 6m. UMOWA - V GR. PRODUKTY SPOŻYWCZE    pobierz
   
 6n. UMOWA - VI GR. MIESO I WYROBY WTEDLINIARSKIE    pobierz
   
 6ń. UMOWA - VII GR. WARZYWA I OWOCE ŚWIEŻE    pobierz
   
 6o. Załacznik nr 2A i 2B do SIWZ    pobierz
   
 6ó. Załacznik nr 3 do SIWZ    pobierz
     
       
       
       
       
       
       
       
5.   SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA dla przetargu nieograniczonego NA DOSTAWĘ AUTOBUSU dla potrzeb Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu    pobierz
5.a 
Załącznik nr 1 -Wzór Formularza Oferty  pobierz
       
5.b Załącznik nr 1a - Szczegółowe parametry/wartości oferowanego pojazdu przez Wykonawcę    pobierz
       
5.c  Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy  DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU    pobierz
       
5.d

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

   pobierz
     
 5.e  Załącznik nr 4 - PROJEKT UMOWY    pobierz
     
 5.f  Załącznik nr 5 - INFORMACJA dotycząca PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ    pobierz
     
       
 5.g   Załącznik nr 6 - SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zmiana w dniu 30.07.2018 r.
   pobierz
     
     
     
     
     
  4. Ogłoszenie do ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ (.pdf)   pobierz
     
  4a. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ (.pdf)   pobierz
     
  4b. Załączniki do ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ (.rar)   pobierz
  4c. Informacja o ilości złożonych ofert (.pdf)    pobierz
  4d. Informacja o udzieleniu zamówienia (.pdf)    pobierz
     
     
  3b. Zdjęcia samochodu służbowego   pobierz
     
  3a. Regulamin przetargu na sprzedaż samochodu służbowego   pobierz
     
  3. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego   pobierz
     
  2b. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „zakup i dostawę artykułów żywnościowych do  Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu”   pobierz
     
 

2a. Dokumentacja do Ogłoszenie o zamówieniu: Na dostawę artykułów spożywczych do internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. Kościelnej 12 w Ciechanowcu.Numer ogłoszenia: 123807 - 2016; data zamieszczenia: 07.07.2016

  pobierz
     
  2. Ogłoszenie o zamówieniu: Na dostawę artykułów spożywczych do internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. Kościelnej 12 w Ciechanowcu.
Numer ogłoszenia: 123807 - 2016; data zamieszczenia: 07.07.2016
  pobierz
     
  1a. Zapytanie ofertowe na wykonanie mebli  do pracowni fizycznej i chemicznej Ciechanowiec, dn. 16.02.2016      pobierz
     
  1. Projekt klasopracowni   pobierz

logofooter

Kontakt

Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych
w Ciechanowcu


  • Dyrektor Szkoły
    mgr Łukasz Godlewski
    (86) 277 11 35
Top