fundacja mikolaja     boton azul    pilecki patron4
         
1a 8 6  6  5
czwartek, 11 wrzesień 2014 08:42

Samorząd uczniowski

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:


 
Radziszewski Łukasz
-  przewodniczący
Lubowicki Rafał
-  sekretarz
Konobrocki Maciej
-  skarbnik
 



Regulamin pracy Samorządu Uczniowskiego


Rozdział I

DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 1

Samorząd klasowy

1. W skład samorządu klasowego wchodzą:
- przewodniczący,
- zastępca przewodniczącego,
- sekretarz,
- skarbnik,

2. Społeczność klasowa wybiera w obecności wychowawcy klasy samorząd w głosowaniu jawnym, po zgłoszeniu i uzasadnieniu kandydatur przez uczniów do 15 września nowego roku szkolnego (w klasach pierwszych do 25 września)

3. Poszczególne funkcje uczniowie wybrani do samorządu rozdzielają między sobą w oparciu o swe uzdolnienia i predyspozycje.

4. Odwołanie z funkcji członka samorządu klasowego następuje na uzasadniony wniosek wychowawcy lub ucznia klasy w wyniku przeprowadzonego głosowania. W przypadku popełnienia przez przewodniczącego rażącego wykroczenia dyrektor ma prawo pozbawić go tej funkcji w trybie natychmiastowym informując o tym fakcie wychowawcę klasy.

5. W roku szkolnym działalność samorządu klasowego opiera się o plan pracy opracowany przy pomocy wychowawcy w terminie do 30 września.

6. W planie pracy samorząd klasowy uwzględnia następujące zadania:
- działalność kulturalna,
- turystyka,
- współpraca z nauczycielami,
- pomoc uczniowska w nauce,
- troska o mienie szkolne,
- opiniowanie spraw uczniowskich,
- przestrzeganie postanowień Regulaminu Szkolnego,
- współpraca z Samorządem Uczniowskim.

§ 2

Samorząd uczniowski

1. W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą:
- przewodniczący,
- zastępcy przewodniczącego reprezentujący wszystkie typy szkół,
- sekretarz,
- skarbnik,
- sekcja porządkowa (3 osoby),
- sekcja redakcyjna (3 osoby),
- sekcja sportowa (3 osoby),
- sekcja kulturalno - oświatowa (3 osoby)

2. Wybór członków samorządu uczniowskiego następuje na zebraniu wszystkich samorządów klasowych w terminie do 30 września.

3. Zarząd oraz każda z sekcji samorządu uczniowskiego wybierane są spośród uczniów zgłoszonych lub zgłaszających się do pracy w samorządzie w oddzielnym głosowaniu jawnym, zgodnie z ordynacją wyborczą.

4. Wybrani członkowie zarządu dzielą między sobą funkcje a sekcje wyznaczają przewodniczących.

5. Samorząd uczniowski działa w oparciu o plan pracy opracowany na bieżący rok szkolny.

6. Samorząd uczniowski prowadzi działalność informacyjną przez:
- gabloty i tablice informacyjne,
- wystąpienia na uroczystościach szkolnych,
- bezpośredni przekaz przedstawicieli samorządów klas.

7. Członkowie samorządu uczniowskiego uczestniczą aktywnie w życiu szkoły biorąc udział w zebraniach komisji stypendialnej oraz w wybranych zebraniach zespołu wychowawczego i Rady Rodziców.

8. Samorząd uczniowski współpracuje z pedagogiem szkolnym, organizacjami młodzieżowymi i społecznymi działającymi na terenie szkoły.

9. Z realizacji zadań samorząd uczniowskiego rozlicza się na zebraniach kwartalnych.

10. Samorząd ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego.

11. Dokumentację samorządu uczniowskiego stanowią:
- plan pracy i regulamin działalności samorządu uczniowskiego,
- plan uroczystości szkolnych,
- książka protokołów,
- kronika samorządu,
- regulamin wyborów organów samorządu uczniowskiego,
- sprawozdanie z działalności za I i II semestr,
- książka wpływów i wydatków.

12. Samorząd ma prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej.

13. Samorząd uczniowski może ustalić w porozumieniu z dyrektorem szkoły dzień 21.03. dniem samorządności szkolnej.

Rozdział II

§ 1

Wygląd ucznia

1. Na zajęciach szkolnych uczeń powinien być ubrany skromnie i czysto.

2. W sytuacjach uroczystych i reprezentacyjnych uczeń obowiązany jest wystąpić w stroju odświętnym.

3. Ubiór ucznia nie powinien zawierać elementów i symboli organizacji, których działalność jest sprzeczna z prawem.

Rozdział III

KORZYSTANIE Z POMIESZCZEŃ, URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA SZKOŁY

§ 1

1. W każdym pomieszczeniu szkoły obowiązuje ucznia troska o zachowanie ładu, czystości i bezpieczeństwa.

§2

2. Uczeń obowiązany jest szanować sprzęt i mienie szkolne.

§ 3

1. We wszystkich pomieszczeniach na terenie szkoły uczniowi nie wolno palić wyrobów tytoniowych, spożywać alkoholu lub przebywać po jego spożyciu oraz używać wszelkich środków odurzających.

2. Uwagi zawarte w pkt 1 dotyczą także imprez organizowanych przez szkołę poza jej terenem.

3. We wszystkich pomieszczeniach na terenie szkoły w trakcie odbywania zajęć lekcyjnych obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych.

§ 4

1. Uczniowie mają prawo do korzystania z pomieszczeń szkoły na następujących zasadach:
a) sale lekcyjne - dostępne dla klas z nauczycielem lub za jego wiedzą,
b) świetlica szkolna - dostępna w czasie określonym harmonogramem pod nadzorem opiekuna (nauczyciel, rodzic).
c) szatnia szkolna - uczniowie zajmują boksy przypisane ich klasie,
d) sala gimnastyczna i boisko szkolne - dostępne dla uczniów pod nadzorem nauczyciela wg zasad określonych w "regulaminie sali gimnastycznej",
e) laboratoria szkolne - dostępne tylko z nauczycielem.

Rozdział IV

POMOC W NAUCE

§ 1

1. Uczeń ma prawo do uzyskania dodatkowej pomocy i oceny postępów w nauce, w terminach uzgodnionych z nauczycielem, zwłaszcza jeżeli ma trudności z opanowaniem materiału.

2. Każdy uczeń ma prawo korzystać z pomocy koleżeńskiej w nauce i obowiązek udzielania jej innym.

3. Pomoc uczniom w nauce organizowana jest w ramach pracy:
- samorządów klasowych,
- kół zainteresowań,
- nauczycielskich komisji przedmiotowych Rady Rodziców.

Rozdział V

POMOC SOCJALNA

§ 1

2. Uczeń ma prawo do korzystania z wszelkich form opieki socjalnej, którymi dysponuje szkoła - na zasadach określonych przepisami władz oświatowych.

3. Do form pomocy socjalnej zalicza się:
- stypendia
- zapomogi
- dofinansowanie ze środków Rady Rodziców
- pokrywanie kosztów posiłków i dojazdów do szkoły.

4. Pomoc socjalna udzielana jest uczniom w uzasadnionych przypadkach zaopiniowanych pozytywnie przez wychowawcę klasy przy współudziale samorządu klasowego.

§ 2

1. Kryteria przyznawania stypendium określone są zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu i podane do wiadomości uczniów.

2. Ocena zachowania niższa od dobrej uzyskana w klasyfikacji za I- półrocze powoduje wstrzymanie pomocy stypendialnej oraz nie daje prawa ubiegania się o nią przez ucznia w drugiej części roku szkolnego.

§ 3

1. Zapomogi przyznawane są w przypadkach losowych na podstawie podania zaopiniowanego przez wychowawcę klasy przy współudziale samorządu klasowego, skierowanego do Komisji Socjalnej dla uczniów.

§ 4

1. Za odzież pozostawioną w boksie szatni odpowiadają uczniowie klas korzystający z tego boksu. Rekompensaty z tytułu kradzieży pozostawionych tam rzeczy nie mogą obciążać innych klas lub Rady Rodziców. Pożądane jest ubezpieczenie mienia pozostawianego w szatni.

§ 5

1. W uzasadnionych przypadkach losowych uczeń może ubiegać się o dofinansowanie do posiłków z funduszu Rady Rodziców.

Rozdział VI

NAGRODY I KARY

§ 1

1. Za wykroczenia ucznia przeciwko regulaminowi uważa się:
* palenie tytoniu,
* spożywanie alkoholu i używanie środków odurzających,
* wagary i ucieczki z lekcji,
* naruszanie nietykalności osobistej kolegi,
* zniszczenie mienia szkolnego,
* kradzież,
* naruszenie godności drugiego człowieka,
* niestosowne zachowanie w stosunku do przełożonych i dorosłych,
* niezgodny z wymogami wygląd i strój.

§ 2

1. Za popełnione wykroczenia będące naruszeniem postanowień regulaminu szkolnego społeczność szkolna karze ucznia:
* upomnieniem wychowawcy klasy,
* upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły,
* upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły udzieloną wobec uczniów,
* zawieszeniem w prawach ucznia,
* przeniesieniem do równoległej klasy,
* usunięciem ze szkoły.

2. Społeczność szkolna karze najsurowiej za:
- spożywanie alkoholu,
- brutalność, wulgarność i chuligaństwo,
- naruszanie godności osobistej kolegi lub pracownika szkoły,
- przemoc fizyczną,
- wandalizm i kradzież,
- ciągłe naruszanie regulaminu szkolnego i zaniedbywanie obowiązku nauki.

3. W przypadkach powyższych wykroczeń uczeń może być zawieszony w prawach ucznia - do czasu przybycia jego rodziców na rozmowę z dyrektorem szkoły.

4. Za niezgodny z wymaganiami regulaminu wygląd, uczeń może nie być dopuszczony do zajęć lekcyjnych.

5. O stosowaniu kary informowani są rodzice na zasadach określonych w statucie szkoły.

§ 3

1. Wykonanie kary może być zawieszone na czas próbny (nie dłuższy niż pół roku) jeżeli uczeń uzyska poręczenie samorządu klasowego lub uczniowskiego, wychowawcy, rodziców lub organizacji młodzieżowej działającej w szkole.

§ 4

1. Społeczność szkolna nagradza ucznia za:
- rzetelną naukę i pracę społeczną,
- wzorową postawę,
- wybitne osiągnięcia,
- dzielność i odwagę.

2. Wyróżnia się następujące rodzaje nagród dla uczniów:
- wyróżnienie przez wychowawcę wobec klasy,
- wyróżnienie przez dyrektora na apelu lub akademii szkolnej,
- dyplom,
- medal pamiątkowy,
- nagrody rzeczowe,
- całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty kosztów udziału w wycieczce.

3. Nagrody za wyniki w konkursie na najlepszą pracę w warsztatach szkolnych określają: regulamin konkursu i regulamin warsztatowy.

4. Nagrody przyznaje się po zakończeniu konkursu, olimpiady, turnieju półrocza lub roku szkolnego.

5. Wniosek w sprawie przyznania nagrody mogą składać:
- wychowawca klasy,
- samorząd uczniowski,
- opiekun organizacji młodzieżowej,
- organizator współzawodnictwa w nauce, konkursie, olimpiadzie, turnieju.

§ 5

1. Celem ułatwienia stosowania systemu kar i nagród osiągnięcia i wykroczenia uczniów winny być rejestrowane w dzienniku klasowym w rubrykach przeznaczonych na uwagi o zachowaniu uczniów.

Rozdział IX

TRYB ROZSTRZYGANIA SPORÓW Z UDZIAŁEM UCZNIÓW

§ 1

1. Uczeń posiada prawo do uzasadniania mu przez nauczyciela wystawionej oceny.

2. Uczeń ma prawo do składania egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego zgodnie z aktualnym zarządzeniem MENiS w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych dla dzieci, młodzieży oraz przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych,

§ 2

1. Sporne sytuacje między uczniami rozstrzyga wychowawca przy współudziale samorządu klasowego.

§ 3

1. Konflikty pomiędzy uczniami różnych klas lub klasami należy rozwiązywać z udziałem wychowawców i samorządu tych klas przy ewentualnym włączeniu się dyrektora szkoły.

§ 4

1. Uczeń ma prawo odwołania się od krzywdzącej go decyzji lub kary w kolejności do:
- samorządu klasowego,
- samorządu uczniowskiego,
- wychowawcy klasy,
- dyrektora szkoły,
- władz oświatowych.

§ 5

1. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani. W razie potrzeby przysługuje im prawo opieki i pomocy ze strony dyrektora szkoły i Rady Rodziców.

§ 6

1. Sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania dyrektora, wychowawców klas lub nauczycieli z samorządem uczniowskim i Radą Rodziców powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

Rozdział X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1

1. Dyrektor szkoły spotyka się z samorządem uczniowskim celem okresowej oceny, wymiany opinii, uwag i spostrzeżeń dotyczących życia szkoły, co najmniej dwa razy w semestrze.

2. W sytuacjach koniecznych samorząd uczniowski może wnioskować o zwołanie dodatkowego spotkania.

§ 2

1. Zagadnienia dotyczące odbywania praktycznej nauki zawodu i przebywanie uczniów w warsztatach szkolnych ujmuje regulamin warsztatów szkolnych stanowiący załącznik do "Statutu Szkoły".

§ 3

1. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
Czytany 10622 razy Ostatnio zmieniany sobota, 23 styczeń 2016 15:23
Więcej w tej kategorii: « Innowacja Rekrutacja 2018/2019 »

logofooter

Kontakt

Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych
w Ciechanowcu


  • Telefon Dyrektor
    mgr Eugeniusz Święcki
    (86) 277 11 35
Top