Uczniowski Klub Sportowy " Stół Polski "

UKS "Stół Polski"
UKS "Stół Polski"


RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGORozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Uczniowski Klub Sportowy " Stół Polski " zwany dalej "Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodzi­ców, uczniów, nauczycieli i sympatyków.

§ 2

1. Terenem działania Klubu jest miasto (gmina) Ciechanowiec.

2. Siedzibą Klubu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu.

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7 ust. 4 i 5 usta­ wy o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

§ 4

* Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą - Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz z własnym statutem.
* Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związ­ ków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sporto­ wych.

§ 5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2
Cel i środki działania

§ 6

Celem Klubu jest:

* Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sporto­ wego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzęto­ we szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
* Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, dostosowanych do wie­ku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
* Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
* Organizowanie zajęć dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej , umysło wej i psychicznej.
* Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych
* Organizowanie uczniom wszystkich klas nietypowych form współzawodnictwa sportowego.
* Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań Klubu.

§ 7

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, radą szkoły, klubami jeździeckimi, władza­ mi samorządowymi i sportowymi.

§ 8

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecz nej pracy swoich członków
i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.
Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na:

1. zwyczajnych,

2. wspierających.

§ 10

* Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkoły, rodzice i nauczyciele, którzy złożą pisemną deklarację, za­ płacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.
* Małoletni mogą być członkami Klubu za zgoda ich przedsta­ wicieli ustawowych.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

* Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czyn­ nym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.
* Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
* Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organi­ zowanych przez Klub.
* Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach okre­ ślanych przez Zarząd Klubu.
* Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby praw­ ne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno - finansową dla Klubu.

§ 13

Członkowie wspierający mają prawo do:

1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu,

2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.

3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 14

Do obowiązków członków należy:

1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.

2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.

3. Godne reprezentowanie barw Klubu.

4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebra­nie Klubu.

§ 15

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.

2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,

b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy,

c) działania na szkodę Klubu.

3. Rozwiązanie się Klubu.

Rozdział 4

Władze Klubu

§ 16

Władzami Klubu są:

1. Walne Zebranie Klubu,

3. Komisja Rewizyjna

Kadencja władz trwa 2 lata.

Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.

Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większo­ ścią głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 17

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Klubu zwoły­ wane jest przez Zarząd raz na dwa lata

3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Za­rząd raz na rok.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na wniosek 1/3 ogółu członków.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie póź­ niej niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 18

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finan­sowej działalności Klubu,

b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarząd Ko­ misji Rewizyjnej,

c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e) ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkow­ skich,

f) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.

2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym termi­ nie przy obecności co najmniej 1/2 członków upraw­ nionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiado­ mieniu.

3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem do­radczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 19

* Zarząd Klubu składa się z 5 członków wy­ bieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród sie­ bie wybierają Prezesa i Sekretarza.
* Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na trzy miesiące.
* Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obec­ ność co najmniej 3 członków Za­ rządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.
* W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnie­nia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekreta­ rzem.

§20

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżąca działal­ nością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klu­ bu, a w szczególności:

1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i dziabnie w jego imie­ niu,

2. wykonywanie uchwal Walnego Zebrania Klubu,

3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy bu­ dżetowych,

4. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

5. przyjmowanie i skreślanie członków,

6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obo­ wiązującymi przepisami,

7. składanie sprawozdań z działalności Klubu.

§ 21

1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyję­ tych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu człon­ ka Zarządu podejmuje Zarząd większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwo­łania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§22

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.

3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekre­ tarza.

4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzo­ ny przez Walne Zebranie Klubu.

5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statu­towej i finansowej Klubu,

b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwier­ dzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzie­ lenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Ko­misja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,

e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Wal­ nego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgod­ nych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

§23

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czyn­ nościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przy­jętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu człon­ ka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna więk­szością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawie­ szeniu.

§ 24

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Re­ wizyjnej - władzom tym przysługuje prawo dokooptowania no­ wych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dok optowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

§ 25

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu

§26

1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu - Zarządowi przysługuje - zgodnie z regulaminem zatwierdzo­ nym przez Walne Zebranie Klubu - prawo wymierzania na­ stępujących kar:

a) upomnienia,

b) nagany,

c) zawieszenia w prawach członka na okres do 10 miesięcy,

d) wykluczenia

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysłu­ guje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.

3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6

Majątek i fundusze Klubu

§27

1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości, inwentarz żywy oraz fundusze:

a) składki członkowskie,

b) dotacje budżetowe na zadania zlecone,

c) darowizny, zapisy, spadki osób prawnych oraz fizycznych,

d) dochody z działalności gospodarczej (np. reklama, sprze­ daż towarów, usług),

e) dochody ze sprzedaży majątku,

f) majątek,

g) inne źródła.

§28

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wy­ magane są podpisy dwóch spośród następujących: Prezesa, Se kretarza, dwóch upoważnionych członków Zarządu.

Rozdział 7

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 29

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 30

1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2 /3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.
Lista obecnych na Zebraniu Założycielskim UKS "Stół Polski"


1. Józef Mamrowicz
2. Sławomira Zimoska
3. Eugeniusz Świecki
4. Ryszard Kulczakiewicz
5. Artur Szymoniak
6. Grażyna Panas
7. Magdalena Kuteszko
8. Bożena Marońska
9. Wojciech Cieszkowski
10. Tomasz Chomicz
11. Marzena Dybowska
12. Ewa Skorupska
13. Bogdan Olszewski
14. Sylwia Dołęgowska
15. Grażyna Świecka
16. Dorota Mlonek
17. Irina Szymoniak
 

logofooter

Kontakt

Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych
w Ciechanowcu


  • Dyrektor Szkoły
    mgr Łukasz Godlewski
    (86) 277 11 35
Top