AKTYWNA SZKOŁA

Od 1 czerwca 2007 roku Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu uczestniczy w projekcie „Aktywna Szkoła”, przygotowanym przez Białostocki Oddział Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA.
Projekt jest finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, zaś jego głównym celem jest zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem w województwie podlaskim.
Projekt „Aktywna Szkoła” ma na celu przede wszystkim: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze szkół znajdujących się na terenach wiejskich i w małych miastach, aktywizację szkół i środowisk lokalnych, popularyzację młodzieżowych działań społecznych, zdobycie nowych, ciekawych doświadczeń i kwalifikacji dla nauczycieli oraz wzbogacenie atrakcyjności szkoły.
Dzięki stworzonemu przez Panów: Wojciecha Cieszkowskiego i Pawła Niemyjskiego programowi zakładającemu zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych w innowacyjnej formie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ciechanowcu mógł dołączyć do grona 60 placówek edukacyjnych z terenu województwa podlaskiego, uczestniczących w projekcie „Aktywna Szkoła”. Koordynatorem projektu w ZSOiZ w Ciechanowcu jest Pani Emilia Krysińska.
Uzyskane w ramach projektu środki finansowe w wysokości 21 000 zł pozwoliły na stworzenie w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu całego pakietu zajęć pozalekcyjnych o charakterze wyrównawczym oraz rozszerzającym z wybranych przez uczniów przedmiotów. Są to głównie przedmioty ścisłe: matematyka, fizyka, biologia, chemia i geografia. Szczególny nacisk kładziemy na nauczanie matematyki, gdyż młodzież która rozpoczęła w roku szkolnym 2007/2008 naukę w I klasie Liceum Ogólnokształcącego będzie zdawała obowiązkowo ten przedmiot w na egzaminie maturalnym.
Na początku roku szkolnego uczniowie przeszli sprawdziany kompetencji z poszczególnych przedmiotów. Młodzież miała także możliwość samodzielnego określenia tych partii materiału, które sprawiają jej największe trudności. Na podstawie wyników sprawdzianów oraz rozmów z wychowankami nauczyciele poszczególnych przedmiotów stworzyli programy, według których odbywają się obecnie zajęcia pozalekcyjne.

Skip to content