• Start
  • /
  • Chór szkolny
  • /
  • Program chóru szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu

Program chóru szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu

Program chóru szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu

Opracowała: Monika Ilczuk

WSTĘP


Wychowanie muzyczne pobudza i usprawnia naturalny rozwój młodych ludzi. Pod wpływem przyjemnych przeżyć i radości, które powstają w wyniku kontaktu z muzyką aktywizują się procesy psychiczne. Zbiorowe śpiewanie jest fantastyczną szkołą życia, wdraża do pracy w grupie, uczy współdziałania, realizując w ten sposób zadania wychowania społecznego i moralnego.
Wartości wychowawcze chóru tkwią w jego programie pracy. Chór jednoczy jego uczestników. Zmusza ludzi do współdziałania i ułatwia wzajemne porozumienie, wszystkich łączy chęć śpiewania i umiłowanie pieśni, a także zrozumienie spraw muzyczno-wokalnych. Praca w chórze stwarza pewne rygory porządkowe, narzuca określone metody i tok pracy, którym każdy członek chóru musi się poddać.
Chór umożliwia rozwijanie u członków zdolności organizacyjnych, od których zależy osiąganie sukcesu. W tym tkwi wychowawcza rola chóru, gdyż te zdolności przenoszone są na inne dziedziny życia. Chór kształci w młodzieży poczucie, że mają do spełnienia ważną misję – muszą nieść swoją muzyką radość ludziom, którzy jej potrzebują. Szczególnie ważny jest dobór repertuaru. Warto poszukiwać utworów, które niosą ważne przesłania moralne, mówią o problemach współczesnego świata, uczą miłości, akceptacji i tolerancji. Pieśń bowiem  przez swoją treść słowną kształtuje emocjonalny stosunek do zjawisk życia i wydarzeń historycznych, wyobraźni i fantazji.

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU


Program jest propozycją realizowania edukacji muzycznej wśród młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących i zawodowych w Ciechanowcu w formie zajęć pozalekcyjnych.  Powstał on w oparciu o kalendarz imprez szkolnych, doświadczenia i obserwacje podczas pracy z młodzieżą a także potrzeby szkoły oraz literaturę fachową.
Daje on możliwość rozwijania zainteresowań uczniów, kształtowania głosu oraz prezentowania własnego talentu na uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.
Ważną funkcję pełni chór w społeczności lokalnej, która ma niestety dość ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o branie udziału w wydarzeniach kulturalnych, w mieście i jego pobliżu nie ma bowiem kina, teatru, filharmonii itp. Każdy występ chóru cieszy zatem społeczność lokalną, jest zawsze bardzo pozytywnie odbierany. W opracowaniu programu brano zatem także pod uwagę również potrzeby lokalne. W kształceniu młodzieży ważne jest bowiem budzenie związku z kulturą swojego regionu.
Warto jednakże otwierać młodzież także na kulturę innych regionów, państw, dążąc do integracji, wzajemnej tolerancji. Służyć temu będzie zapoznawanie się z repertuarem innych chórów, wymiana doświadczeń i, jeżeli będzie taka możliwość, wspólne spotkania artystyczne.

Program chóru szkolnego zakłada przede wszystkim kształcenie głosu, ale zawiera również elementy zasad muzyki i historii muzyki. W myśl założeń programowych chór szkolny ma spełniać trzy funkcje:

•    poznawczo – kształcącą,
•    wychowawczą,
•    użytkową.

Według programu uczniowie poznają pieśni i piosenki, kształtują umiejętności wokalne, uczą się współpracy w grupie i prezentacji poznanych utworów.

CEL GŁÓWNY:


Rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień muzycznych uczniów.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1.    Kształtowanie głosu uczniów i umiejętności posługiwania się nim.
2.    Kształtowanie słuchu muzycznego oraz rozwijanie wrażliwości intonacyjno-emisyjnej.
3.    Wyposażenie uczniów w podstawowe wiadomości i umiejętności w zakresie śpiewu.
4.    Wyrabianie umiejętności artystycznego wykonywania pieśni chóralnej i kształcenie umiejętności nadawania pieśni indywidualnego wyrazu interpretacyjnego.
5.    Rozwijanie uczuć patriotycznych poprzez prawidłowy dobór i wykonywanie repertuaru okolicznościowego.
6.    Wdrażanie uczniów do aktywności twórczej i kulturalnego wykorzystywania czasu wolnego.
7.    Kształcenie umiejętności współżycia w zespole oraz odpowiedzialności za poziom i wyniki jego działalności.
8.    Dostarczanie przeżyć estetycznych szerokim kręgom młodzieży i dorosłych.
9.    Tworzenie sytuacji dających możliwość przeżyć wewnętrznych, bezinteresownego działania, procesu twórczego – wysiłku i radości towarzyszących twórczej aktywności.
10.    Umożliwienie kontaktu z wielkimi dziełami sztuki.
11.    Przyczynianie się do wzbogacania życia kulturalnego szkoły i środowiska.
12.    Opanowanie różnorodnego repertuaru związanego z kalendarzem imprez szkolnych.
13.    Organizowanie występów podczas imprez szkolnych.
14.    Przygotowanie zespołu do udziału w różnego rodzaju imprez środowiskowych.
15.    Praca z uczniem uzdolnionym muzycznie
16.    Przygotowanie chóru i solistów do konkursów, festiwali i przeglądów muzycznych.

 ZADANIA:


1.    Słuchanie utworów muzycznych.
2.    Poznawanie terminów muzycznych.
3.    Ruchy dyrygenta.
4.    Ćwiczenia emisyjne, ćwiczenia artykulacyjne.
5.    Ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia przepony.
6.    Ćwiczenia dykcji.
7.    Nauka śpiewu zbiorowego jedno i wielogłosowego.
8.    Nauka na pamięć piosenek i pieśni.
9.    Nauka umiejętności wyczucia i zrozumienia treści muzycznej utworu.
10.    Przygotowanie piosenek na uroczystości szkolne.
11.    Uczestniczenie w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.
12.    Występy przed publicznością.
13.    Udział w konkursach i przeglądach muzycznych.
14.    Interpretowanie poznanej muzyki.
15.    Ukazywanie wartości muzyki klasycznej, rozrywkowej i ludowej.
16.    Kontakt z dziełami sztuki muzycznej – koncerty, przedstawienia.
17.    Różnorodność muzyki ojczystej, w tym regionalnej i muzyki innych narodów.

METODY NAUCZANIA:

1)    Metody asymilacji wiedzy:
•    pogadanki na temat higieny głosu, ćwiczeń emisyjnych i dykcyjnych;
•    pojęcia niezbędne do prowadzenia rozmów o muzyce;
•    nauka piosenek metodą ze słuchu.
•    metoda analityczno – percepcyjna – stosuje się przy pracy nad piosenką (zapamiętanie utworu ze słuchu). Istotą tej metody jest zaprezentowanie pewnego wzoru wykonania oraz przeprowadzenia z uczniem analizy słuchowej w celu świadomego zapamiętania
2)    Metody praktyczne:
•    przykładowe ćwiczenia emisyjne wykonywane przez nauczyciela, aż do samodzielnego wykonania ich przez uczniów;
•    stopniowanie trudności wykonywanych ćwiczeń (dostosowanie do możliwości poznawczych ucznia);
•    ćwiczenia wykonywane przez uczniów indywidualnie i grupowo;
•    nauka piosenek metodą przy pomocy nut.
3)    Metody eksponujące:
•    poznawanie wartości przez przeżywanie;
•    tworzenie sytuacji dających możliwość przeżyć wewnętrznych; eksponowanie wartości moralnych i estetycznych.
•    metoda ekspresji – jest to metoda zapewniająca uczniowi zetknięcie się z dziełem artystycznym ( np. wysłuchanie utworu, teledysku, itp.)

OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:

•    umiejętność współpracy podczas śpiewu zbiorowego;
•    znajomość ćwiczeń emisyjnych i dykcyjnych;
•    znajomość terminów muzycznych;
•    reagowanie na ruchy dyrygenta chóru;
•    znajomość repertuaru;
•    umiejętność słuchania i analizowania utworów;
•    umiejętność zrozumienia treści muzycznej utworu i jej interpretacja;
•    udział podczas imprez szkolnych i środowiskowych;
•    udział w konkursach i przeglądach muzycznych

Program zakłada realizację następujących treści związanych z problematyką prawidłowego kształcenia i rozwoju głosu:

•   Nauka piosenek i pieśni z zachowaniem naturalnego głosu.
•   Stopniowe rozszerzanie skali głosu (a-f2).
•   Systematyczne doskonalenie głosu i techniki śpiewania przez stosowanie specjalnie dobranych ćwiczeń emisyjnych.
•   Kształcenie techniki zespołowego śpiewu przez ćwiczenia wyrównujące barwę samogłosek i poprawną dykcję.
•   Doskonalenie intonacji przez ćwiczenia rozwijające wrażliwość słuchową na wysokość dźwięku.
•   Stosowanie zmian dynamiki, tempa i różnorodnej artykulacji w śpiewie.
•   Przygotowanie do śpiewu wielogłosowego poprzez kanony, proste układy dwu- i trzy głosowe.
•   Śpiewanie ćwiczeń harmonicznych w różnych skalach i tonacjach ( w zależności od opracowanego repertuaru).
•   Śpiewanie pieśni i piosenek w układzie trzy- i czterogłosowym na uroczystościach szkolnych i poza szkołą.
•   Posługiwanie się zapisem nutowym podczas nauki piosenek.

Realizacja programu:

Zespół spotyka się  regularnie raz  w tygodniu na zajęciach dla wszystkich członków chóru. Zajęcia indywidualne dla solistów oraz zajęcia wyrównujące odbywają się w miarę potrzeb. Przed występem zespół ćwiczy codziennie.

Skip to content