Egzamin maturalny 2016

Informacja dotycząca terminu

poprawkowego egzaminu maturalnego

w sierpniu 2016 roku

 

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym w części pisemnej odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2016 roku o godzinie 9.00. Miejscem egzaminu jest szkoła,   w której absolwenci złożyli pisemne oświadczenie  o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego w sierpniu 2016 (ZSOiZ w Ciechanowcu). Na egzamin należy zgłosić się najpóźniej 30 minut przed jego rozpoczęciem, czyli o godz. 8.30 z dokumentem stwierdzającym tożsamość, długopisem z czarnym wkładem oraz z materiałami i przyborami pomocniczymi charakterystycznymi dla danego przedmiotu (wykaz materiałów i przyborów pomocniczych ogłoszony przez dyrektora CKE).

Ogłoszenie wyników nastąpi 12.09.2016 r. o godz. 12.00.


1.     INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2015/2016 oraz dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2014/2015 dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich dla osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej
   
 
 
 2. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 roku  
   
 
 
 3. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 września 2015 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016  
   
 
 
4. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do danej części sprawdzianu, danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub w części pisemnej w roku szkolnym 2015/2016  
   
 
 
 5. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 września 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym oraz egzaminie maturalnym w 2016 roku  
     
 6. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 września 2015 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2016 roku  
   
 
 
 7. Zasady organizowania i przeprowadzania wglądu do pracy egzaminacyjnej  
   
 
 
 8. OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY  
   
 
 
 9. Załącznik 1a_N – Deklaracja dla:(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2015/2016 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego oraz(2) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015
     
10. Załącznik 1b_N – Deklaracja dla: (1)absolwenta LO z roku szkolnego 2014/2015, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona; (2) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej; (3) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości
     
11. Załącznik 1c_N – Deklaracja dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.)
     
12. Harmonogram etapu pisemnego egzaminu maturalnego w sesji letniej 2016 r. w ZSOiZ w Ciechanowcu  
     
13. Harmonogram etapu ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiago w sesji letniej 2016 r. w ZSOiZ w Ciechanowcu  
     
14. Harmonogram etapu ustnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego w sesji letniej 2016 r. w ZSOiZ w Ciechanowcu  
     
15. Harmonogram etapu ustnego egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego w sesji letniej 2016 r. w ZSOiZ w Ciechanowcu  
     
16. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu  
Skip to content