Stołówka

Internat dysponuje kuchnią oraz stołówką. Pomieszczenia te zostały wyremontowane i wyposażone w nowy sprzęt, który jest systematycznie uzupełniany. Z pomieszczeń tych korzystają: młodzież mieszkająca w internacie, uczniowie, pracownicy szkoły oraz mieszkańcy Ciechanowca. Ponadto w kuchni internackiej, praktyczną naukę zawodu odbywają uczniowie ZSZ, w zawodzie kucharz małej gastronomii.

 

Ogłoszenie

Opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie należy uregulować do 10 – dnia każdego miesiąca. Wpłat należy dokonywać tylko i wyłącznie przelewem na konto ZSOiZ w Ciechanowcu:

 • Nr konta: 42 8749 0006 0000 1313 2000 0080 Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu
 • Tytułem przelewu : Imię i Nazwisko ucznia – wpłata za pobyt w Internacie ZSOiZ za miesiąc ……2022r. – kwota ……zł.

 

 

REGULAMIN STOŁÓWKI INTERNATU ZSOIZ W CIECHANOWCU

I.    Wydawanie posiłków.

 1. Posiłki wydawane są w godzinach:
  a) śniadanie 6.30 – 7.30 – wychowankowie internatu
  b) obiad 13.00 – 16.00 – wychowankowie internatu, uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły i internatu, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły   i internatu
  c) kolacja 19.00 – 19.30 – wychowankowie internatu
 2. W stołówce wywieszony jest jadłospis dekadowy.
 3. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.

 

II.    Zasady zachowania w stołówce.

 1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania tzn. nie wolno: biegać, krzyczeć, przeszkadzać innym w jedzeniu, włączać głośno ustawionego odbiornika telewizyjnego, używać wulgarnych słów, śmiecić, rozrzucać jedzenie.
 2. Należy używać słów PROSZĘ, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM.
 3. Po spożyciu posiłku brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce i uprzątnąć po sobie stół (tj. zebrać okruchy, zetrzeć stół jeśli coś zostało rozlane, rozrzucone lub nachlapane).
 4. Jeżeli coś zostanie rozrzucone, rozlane na podłogę należy to osobiście uprzątnąć.
 5. W stołówce należy dbać o ład i porządek. Nie zostawiać śmieci na stołach, w szafkach i na podłodze.
 6. Celem wypisania ucznia z wyżywienia w internacie należy:
  a) w przypadku gdy uczeń będzie nieobecny w internacie rodzic/opiekun prawny powinien zgłosić ten fakt telefonicznie do wychowawcy lub kierownika internatu dzień wcześniej,
  b) w przypadku gdy uczeń wyjeżdża do domu rodzic/opiekun prawny powinien zgłosić ten fakt dzień wcześniej do godziny 12.00,
 7. Uczniowie mogą zgłaszać propozyjce dań do jadłospisu. Zostaną one uwzględnione jeżeli spełniają zasady racjonalnego żywienia.
 8. Nad bezpieczeństwem uczniów oraz porządkiem w trakcie posiłków czuwają wychowawcy pełniący dyżur w danym dniu.
 9. W soboty, niedziele i święta stołówka jest nieczynna.
 10. Po godzinie 22.00 korzystanie ze stołówki odbywa się tylko w uzasadnionych przypadkach i za zgodą wychowawcy.
 11. Ze względów sanitarno – epidemiologicznych w trakcie wydawania posiłów w stołówce mogą przebywać tylko osoby, które spożywają posiłki.
 12. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
 13. Wszelkie zniszczenia dokonane w wyposażeniu stołówki pokrywa osoba, która ich dokonała.
 14. Zabronione jest wynoszenie ze stołówki naczyń, sztućców, przyborników, czajnika oraz kuchenki mikrofalowej, itp.
 15. Uczniowie mieszkający w Internacie pełnią na stołówce dyżury wg ustalonego grafiku oraz odrębnych zasad regulaminu dyżurnego stołówki.
 16. O nagannym zachowaniu ucznia w stołówce będzie poinformowany kierownik, wychowawca klasy, rodzice oraz Dyrektor Szkoły.
Skip to content