Regulamin i zasady wolontariatu przy ZSOiZ

Regulamin i zasady wolontariatu
przy Zespole Szkół  Ogólnokształcących
i Zawodowych w Ciechanowcu

Regulamin opracowała –  koordynator szkolnego wolontariatu Elżbieta Sikoń

Rozdział I
    Postanowienia ogólne

1.      Wolontariat przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu jest inicjatywą skierowaną do wszystkich osób, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na ludzką biedę oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne i ewangelizacyjne.

2.      Wolontariat przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu działaw oparciu o nauczanie Kościoła Rzymskokatolickiego.

3.      Terenem działania Wolontariatu jest obszar parafii oraz miasta i gminy Ciechanowiec.

Rozdział II
    Cele i sposoby działania

1.      Celem Wolontariatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu jest zaangażowanie osób chętnych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym. Wolontariat pragnie stworzyć przestrzeń dla takiej służby poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy.

2.      Głównym adresatem służby wolontariuszy są ludzie znajdujący się w różnych, bardzo trudnych sytuacjach życiowych. Jest to podstawowa i systematyczna działalność Wolontariatu.

3.      Wolontariat przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym (np. pomoc Caritas) i ewangelizacyjnym (np. koncerty, imprezy itp.)

4.      Angażowanie osób chętnych do służby w Wolontariacie może odbywać się poprzez:
– wzajemne kontakty przyjacielskie i rówieśnicze;
– organizowanie spotkań informacyjnych o Wolontariacie w szkołach, we wspólnotach
  i stowarzyszeniach.

5.      Głównym miejscem organizacji działania Wolontariatu jest Punkt Informacyjny w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, który pośredniczy w zbieraniu ofert pomocy od osób i instytucji potrzebujących jej oraz kieruje do tej pomocy zespoły wolontariuszy.

6.      Wolontariat przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu na stałe pragnie służyć pomocą chorym dzieciom i młodzieży, szczególnie niepełnosprawnym i samotnym, oraz tym, którzy tej pomocy potrzebują.

Rozdział III
    Struktura działania Wolontariatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
    i Zawodowych w Ciechanowcu

1.      Na czele Wolontariatu stoi szkolny koordynatr: Elżbieta Krzesiwicz, oraz osoba odpowiedzialna z ramienia uczniów: Magdalena Sienicka.

2.      Wszyscy inni wolontariusze pełnią wybraną przez siebie formę pomocy. Ponadto zobowiązani są do udziału w spotkaniach formacyjnych w ramach całej organizacji. Spotkania te nie mogą jednak być zbyt częste i absorbujące.

3.      Wolontariusze mają pod opieką np. dziecko lub osobę starszą, które regularnie odwiedzają, raz w tygodniu w ustalonych godzinach.

4.      Wolontariusze, lub wolontariusze wraz ze swymi podopiecznymi, przygotowują raz
w semestrze dowolne prace, które po podpisaniu, zaakceptowaniu przez chętnych nauczycieli, będą przedmiotem aukcji przeprowadzanej wśród młodzieży szkolnej. Zakupiona praca będzie ?imunitetem? czytaj zwolnieniem z odpytywania, całej klasy
w dowolnym dniu z danego przedmiotu u nauczyciela który przystąpił do współpracy
z wolontariatem.

5.      Fundusze zebrane ze sprzedaży prac, będą przeznaczone na wyjazd do kina lub do teatru z podopieczymi, co planowane jest pod koniec każdego roku szkolnego.


Rozdział IV

Wolontariusze

1.      Wolontariuszem może zostać każdy kto pragnie służyć innym.

2.      Wolontariusz jest zobowiązany do złożenia deklaracji, w której określa: pomoc jaką chciałby służyć innym, swoją dyspozycyjność oraz zobowiązanie do przestrzegania zasad obowiązujących wszystkich członków Wolontariatu.

3.      Plan pracy wolontariusza jest ustalony wspólnie z koordynatorem.

4.      Wolontariusz pracuje społecznie, to znaczy nie pobiera za swoją pracę wynagrodzenia.

5.      Każdy wolontariusz musi wykazać się odpowiednimi predyspozycjami do niesienia odpowiedniej pomocy.

6.      Wolontariusz nie może wykonywać czynności, do których nie ma uprawnień,
a w szczególności takich, do których potrzebne jest przygotowanie medyczne.

7.      Wszelkie wątpliwości dotyczące wykonywanej pracy wolontariusz powinien, jak najszybciej zgłaszać koordynatorowi przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji czy akcji.

8.      W przypadku braku możliwości zrealizowania zadań, których podjął się wolontariusz, powinien on jak najszybciej poinformować o tym fakcie koordynatora w celu znalezienia zastępstwa lub rozwiązania problemu.

9.      Wolontariusz zobowiązany jest do dyskrecji. Wszelkie sprawy dotyczące sytuacji osób i ich rodzin, u których wolontariusz wykonuje swoją pracę są tajemnicą i mogą być omawiane tylko z koordynatorem lub innym pracownikiem organizacji upoważnionym do tego.

10.  Wolontariuszom nie wolno absorbować swoimi sprawami osobistymi, palić papierosów oraz spożywać alkoholu w obecności osób, u których wykonują określoną pracę.

11.  Oprócz stałych zajęć w Wolontariacie, każdy wolontariusz powinien wyrazić gotowość zaangażowania się w działania jednorazowe.

12.  O rezygnacji z pracy wolontariusz powinien jak najszybciej poinformować koordynatora nie ponosząc żadnych konsekwencji z tego tytułu.

Rozdział V

Prawa i obowiązki wolontariusza

1.      Będąc wolontariuszem możesz świadczyć pomoc na rzecz organizacji pozarządowych, podmiotów działających na podstawie przepisów regulujących stosunek państwa do Kościoła katolickiego i innych kościołów i instytucji publicznych z wyjątkiem prowadzonej w tych instytucjach działalności gospodarczej.

2.      Jako wolontariusz powinieneś posiadać odpowiednie kwalifikacje. Nie znaczy to oczywiście, że w szpitalu wolontariuszami mogą być tylko lekarze lub pielęgniarki. Jeśli pomagamy dzieciom w odrabianiu lekcji albo umilamy im różnymi zabawami pobyt w szpitalu  lub w domu, to nie musimy skończyć studiów medycznych.

3.      Świadczenie wolontariusza nie jest stosunkiem pracy, tylko stosunkiem cywilno – prawnym, dlatego w ustawie jest mowa o świadczeniu wolontariusza, a nie o pracy.

4.      Wolontariusz, na własną prośbę, może otrzymać zaświadczenie o wykonywaniu świadczenia oraz opinię o swojej pracy.

Rozdział VI

Katalog prac, które mogą wykonywać wolontariusze

1.      Pomoc rodzicom w terapii dziecka chorego.

2.      Pomoc w rehabilitacji np. dziecka z porażeniem mózgowym.

3.      Czytanie gazet i książek osobom niewidomym, chorym i starszym.

4.      Udział w kampaniach społecznych, np. organizacjach ekologicznych, organizacjach zajmujących się prawami człowieka, np. zbieranie podpisów pod petycjami, przygotowywanie materiałów informacyjnych, współpraca z Caritas itp.

5.      Przygotowanie strony internetowych lub bazy danych klientów organizacji/instytucji.

6.      Organizowanie czasu wolnego dla osób starszych w domach pomocy społecznej.

7.      Pomoc w odrabianiu lekcji dzieciom w domach dziecka lub w świetlicach, lub domach rodzinnych.

8.      Udział w jednorazowych akcjach charytatywnych, festynach itp.

9.       Organizowanie czasu wolnego dla dzieci w szpitalach, w domach, na koloniach itp.

Rozdział VII
Zadania wolontariatu

  Wolontariat pozwala na:

 • rozwijanie posiadanych umiejętności ,
 • odkrywanie nowych talentów,
 • nawiązywanie nowych znajomości i przyjaźni,
 • odkrywanie poczucia sensu pomagania innym,
 • uzyskanie poczucia satysfakcji,
 • pojawienie się w przyszłości w cv ważnej pozycji: byłem/am wolontariuszem/ką,
 • ciekawe i twórcze spędzenie wolnego czasu.

Wolontariat jest także ważny ponieważ:

 • uczy wrażliwości na drugiego człowieka,
 • pomaga przetrwać trudne okresy np. chorobę, starość, bezrobocie,
 • jest dobrym przygotowaniem do przyszłej pracy ,
 • daje możliwość oderwania się od monotonii codziennego życia,.
 •  
 •  
Rozdział VIII
Poziomy ludzkich potrzeb u wolontariuszy

Aby potrzeby z wyższego poziomu były zaspokojone, najpierw muszą zostać zaspokojone potrzeby niższego rzędu. Potrzeby mają swoją własną dynamikę. Najniższy poziom stanowią:

potrzeby fizjologiczne – np. potrzeby pożywienia i picia;

potrzeby bezpieczeństwa – np. poszukiwanie poczucia bezpieczeństwa i ucieczka przed zagrożeniami;

potrzeby społeczne – np. przyjaźń, miłość, akceptacja. Wolontariusze często chcą zaspokoić potrzebę akceptacji i przynależności do grupy. Po zaspokojeniu tych potrzeb pojawiają się:

potrzeby akceptacji/szacunku – wśród nich pojawiają się potrzeby: np. osiągnięć, zaufania
do samego siebie, docenienia przez innych;

potrzeby motywacji – związane z aktywnym poszukiwaniem i osiąganiem satysfakcji oraz spełnienia.

Rozdział IX
Zasady współpracy z organizacjami

1. Jeśli organizacja chce z nami współpracować dłużej, musi zawrzeć porozumienie na piśmie, podając prawa i obowiązki wolontariusza.

2. Przed podjęciem współpracy musimy poznać cele organizacji, w której będziemy pomagać, ponieważ może się okazać, że są one sprzeczne z naszym systemem wartości.

3. Wolontariat jest dobrowolną działalnością i nikt nie może zmuszać wolontariuszy do żadnej pracy. Jeśli proponowane zajęcie nam nie odpowiada, powinniśmy z niego zrezygnować i szukać nowego miejsca.

4. Należy ustalić zakres obowiązków i czy wykonywana praca będzie związana z ponoszeniem jakiś kosztów, np. przejazdów, i czy organizacja ma pieniądze, żeby te koszty zwrócić. Jeśli domowy budżet na to pozwala, wolontariusze mogą zrzec się zwrotu tych kosztów w pisemnym porozumieniu.

Rozdział X

Zakaz dla wolontariuszy

Zgodnie z ustawą o wolontariacie, wolontariusze nie mogą być zatrudnieni w podmiotach gospodarczych (spółki) oraz uczestniczyć w prowadzonej przez podmioty publicznej działalności gospodarczej (np. placówkach pomocniczych ministerstw, w urzędzie miasta).

    Rozdział XI

Jan Paweł II o wolontariacie

Po śmierci Jana Pawła II – Wolontariusza wolontariuszy przypominamy jego słowa skierowane
do ochotników na całym świecie z okazji zakończenia Międzynarodowego Roku Wolontariatu –
5 grudnia 2001 roku. Papież pamiętał o nas, bądźmy więc wierni Jego przesłaniu wiary, nadziei
i miłości. Dla niego byliśmy promieniem nadziei, niech on nigdy w nas nie zgaśnie, niech płonie jak miliony zniczy na całym świecie w hołdzie Wielkiemu Człowiekowi. Jesteśmy Mu to winni i do tego przez niego zobowiązani… jesteśmy…

„(…) pragnę wyrazić wam żywe i szczere uznanie za poświęcenie, z jakim w każdym miejscu na świecie nieustannie troszczycie się o tych, którzy znajdują się w potrzebie. Czy to gdy pracujecie w pojedynkę, czy też zrzeszeni w różnych organizacjach – dla dzieci, osób starszych, dla chorych, ludzi znajdujących się w trudnych sytuacjach, dla uchodźców i prześladowanych – jesteście promieniem nadziei, który rozprasza mrok samotności i dodaje odwagi do przezwyciężenia pokusy przemocy i egoizmu?.

 

Skip to content