O szkole

WIZJA SZKOŁY

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu to szkoła przyjazna dla uczniów, dająca poczucie bezpieczeństwa, stwarzająca optymalne warunki do rozwoju intelektualnego uczniów, gwarantująca dobre i skuteczne nauczanie. Szkoła, która kształtuje swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego tak, aby mogli oni sprostać wyzwaniom współczesnego świata, odnieść sukcesy osobiste i zawodowe, każdy na swoją miarę.

MISJA SZKOŁY

Szkoła jest wspólnotą opartą na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku, poszanowania wyznawanych przekonań i wzajemnej pomocy. Nauczyciele w swoich działaniach dydaktyczno-wychowawczych kierują się dobrem uczniów, troską o ich bezpieczeństwo i zdrowie, kształtują właściwą postawę moralną i obywatelską swoich wychowanków, dążą do pełnego rozwoju ich osobowości. Szkoła pomaga uczniom w ich rozwoju poprzez stworzenie bezpiecznej i twórczej atmosfery procesu nauczania, rozpoznawanie, zachęcanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności na miarę posiadanych możliwości intelektualnych, rozbudzanie chęci i szacunku do nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe życie, rozwijanie poczucia dumy z osiąganych wyników.
Szkoła przygotowuje uczniów do przyszłego życia poprzez uczenie wzajemnej tolerancji i respektowania potrzeb innych ludzi, kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki i pracy, poznawanie zasad współżycia społecznego, zachęcanie do działania zespołowego, uświadamianie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze, kształtowanie umiejętności.

MODEL ABSOLWENTA

Nasz absolwent:

  • dba o rozwój intelektualno-emocjonalny
  • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji
  • posiada umiejętność zdobywania, przetwarzania i wykorzystywania wiedzy
  • umie samodzielnie, twórczo i krytycznie myśleć
  • rozwija zainteresowania, talenty i pasje
  • jest wrażliwy na potrzeby i krzywdę innych
  • jest kulturalny
  • docenia wagę więzi międzyludzkich
  • umie współpracować w grupie

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu jest placówką edukacyjną istniejącą już od 72 lat. W ciągu tego czasu szkoła przechodziła wiele zmian, jednak niezmiennym i najważniejszym jej celem było i nadal pozostaje kształcenie młodego pokolenia w duchu poszanowania narodowej tradycji i historii oraz przygotowywanie go do podjęcia dalszej nauki na studiach wyższych lub wyposażenie w umiejętności zawodowe przydatne w dorosłym życiu. Zakorzenienie w tradycji nie hamuje jednak naszych dążeń postępowych. Jesteśmy szkołą na wskroś nowoczesną, starającą łączyć się najlepsze nasze tradycje z wymaganiami, które nakłada na nas współczesność.

Siedziba Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych znajduje się w Ciechanowcu przy ulicy Szkolnej 8. W budynku jest 23 dobrze wyposażonych klasopracowni, w tym: w pełni wyposażona pracownia gastronomiczna, pracownia obsługi konsumenta, pracownia fryzjerska, pracownia fizyczna, pracownia chemiczna, dwie 16-stanowiskowe pracownie komputerowe, skomputeryzowana biblioteka, centrum multimedialne z dostępem do Internetu, dwie pełnowymiarowe sale gimnastyczne, gabinet pedagoga szkolnego i całe zaplecze administracji szkolnej.

Zajęcia dydaktyczne prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna, starająca się ciągle podnosić swoje umiejętności poprzez różnego rodzaju kursy doskonalące, szkolenia i studia podyplomowe. Szkoła zatrudnia aktualnie 62 nauczycieli, w tym 28 nauczycieli dyplomowanych, 17 nauczycieli mianowanych, 15 nauczycieli kontraktowych oraz 2 stażystów. Ich efektywna praca, zapał i zaangażowanie sprawiają, że od wielu lat możemy pochwalić się wyróżniającymi wynikami egzaminów zewnętrznych nie tylko na skalę powiatu, ale także województwa. Poza tym, ZSOiZ w Ciechanowcu jest placówką edukacyjną, która kształci najwięcej uczniów spośród szkól ponadgimnazjalnych powiatu wysokomazowieckiego. W trosce o zapewnienie młodzieży bezpieczeństwa, na terenie szkoły i internatu działa system monitoringu. Realizowane są także różnego rodzaju programy profilaktyczne i antyuzależnieniowe. Staramy się, aby w naszej szkole panowała przyjazna, oparta na zaufaniu i zrozumieniu atmosfera.

W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu wchodzą szkoły dla młodzieży i szkoły dla dorosłych. Dajemy szansę zarówno młodzieży, jak też i dorosłym ludziom na zdobycie średniego wykształcenia i zdania matury, a także podniesienia kwalifikacji zawodowych i ugruntowania swojej pozycji na rynku pracy. Aktualna oferta edukacyjna ZSOiZ w Ciechanowcu przedstawia się następująco:

Szkoły dla młodzieży:

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych (sześcioletnia) dająca wykształcenie w zakresie GIMNAZJUM (3 lata), LICEUM (3 lata)

Liceum Ogólnokształcące (trzyletnie) w tym klasa sportowo-wojskowa

Technikum (czteroletnie) w zawodach:

  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • technik usług fryzjerskich
  • technik budownictwa

Branżowa Szkoła I i II stopnia

Wykaz zawodów:

  • kucharz,
  • sprzedawca,
  • cukiernik
  • wędliniarz,
  • piekarz,
  • stolarz,
  • mechanik pojazdów samochodowych,
  • elektryk,
  • rolnik,
  • blacharz samochodowy,
  • murarz-tynkarz,
  • elektromechanik,
  • fryzjer,
  • monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych,
  • lakiernik,
  • dekarz,
  • krawiec,
  • mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych,
  • ślusarz,
  • fotograf,
  • tapicer,
  • monter izolacji budowlanych,
  • blacharz,
  • elektromechanik pojazdów samochodowych,
  • kowal,
  • zegarmistrz,
  • kominiarz,
  • cieśla,
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
  • operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego,
  • operator maszyn leśnych,
  • mechanik maszyn i urządzeń drogowych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Wykaz zawodów:

  • kucharz – praktyczna nauka zawodu w szkole.
  • fryzjer – praktyczna nauka zawodu w szkole.
  • sprzedawca
  • rolnik
  • murarz-tynkarz
  • fotograf
  • dekarz
  • cieśla
  • monter izolacji budowlanych
  • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
  • lakiernik
  • kominiarz
  • blacharz
  • blacharz samochodowy
  • kowal
  • ślusarz
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • zegarmistrz
  • elektryk
  • elektromechanik
  • elektromechanik pojazdów samochodowych
  • wędliniarz
  • cukiernik
  • piekarz
  • stolarz
  • krawiec
  • tapicer
  • operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
  • mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
  • operator maszyn leśnych
  • mechanik maszyn i urządzeń drogowych

Szkoły dla dorosłych:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (trzyletnie)

Policealne Szkoły dla Dorosłych w zawodach (nauka trwa 2 lata):

  • Technik administracji
  • Technik turystyki wiejskiej
  • Opiekun domu pomocy społecznej

Kwalifikacyjne kursy zawodowe – rolnik (2 semestry)

  • Rolnik R.3
  • Technik Rolnik R.16

Wiemy, że pełny rozwój młodego człowieka następuje nie tylko poprzez zdobywanie wiedzy na zajęciach lekcyjnych. Staramy się ciągle poszerzać formułę edukacyjną proponując młodzieży coraz to nowe, ciekawe i zgodne z jej oczekiwaniom sposoby spędzania wolnego czasu i poszerzania własnych zainteresowań. Swoje pasje i zainteresowania uczniowie mogą rozwijać na zajęciach pozalekcyjnych: przedmiotowych, sportowych, artystycznych, nauce tańca towarzyskiego, chórze, aerobiku, klubie jeździeckim i wielu innych. Prowadzą je zarówno nauczyciele naszej szkoły, jak też zatrudnieni specjalnie do tego celu profesjonalni instruktorzy. Dzięki pracy w kołach zainteresowań, na warsztatach artystycznych i treningach sportowych nasza młodzież osiąga sukcesy zarówno w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, jak też występach artystycznych, przeglądach i festiwalach oraz zawodach sportowych czy rozgrywkach ligowych. Staramy się także dotrzeć z tym, co przygotowuje młodzież także do społeczności lokalnej. Organizujemy koncerty, części artystyczne i przedstawienia m.in. z parafią p. w. Trójcy Świętej w Ciechanowcu, COKiS-em, czy Starostwem Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem. Prezentacje dokonań naszych uczniów są także istotnym elementem wymian międzynarodowych i wizyt w szkołach partnerskich za granicą.
Szkoła dysponuje internatem dla 86 uczniów, mieszczącym się w budynku przy ulicy Kościelnej. Jest to duże ułatwienie dla tej młodzieży, która nie może codziennie dojeżdżać, lub też byłoby to dla niej dużym problemem. W budynku internatu, oprócz 2 klasopracowni znajduje się siłownia oraz szkolna stołówka, gdzie młodzież może zjeść smaczny i niedrogi obiad oraz siłownia szkolna, z której uczniowie naszej szkoły mogą korzystać zupełnie za darmo.

Szkoła bierze ciągle udział w rożnego rodzaju programach i projektach. Pozwalają one młodym ludziom zobaczyć, jak wiele pozytywnych rzeczy wypływa z wymian międzynarodowych lub wsparcia finansowego, którego na realizację szkolnych projektów udzielają Unia Europejska bądź inne instytucje lub fundacje. Warto wymienić tutaj przede wszystkim współpracę zagraniczną w ramach następujących działań międzynarodowych:

  • SOKRATES-COMENIUS
  • PEACE (People’s Entusiasm Acting for Cultural Education)
  • Współpraca Szkolnych Klubów UNESCO
  • BLIŻEJ SIEBIE
  • ŁAMANIE GRANIC
  • Polsko-Gruzińska wymiana młodzieży

Braliśmy także udział w programach i projektach krajowych, m.in.

  • Aktywna Szkoła
  • Nasza Szkoła
  • Nowe Aspiracje
  • Akademia Kluczowych Kompetencji
  • Profesjonalnie wykształcony fryzjer i kucharz – źródło sukcesu
  • Świadomy wybór – pewny sukces
  • Równy start szansą na lepszą przyszłość
  • Praktyka czyni mistrza

Nie ustajemy w działaniach, których celem jest uczestnictwo w kolejnych projektach i programach, starając się jak najpełniej wykorzystać te możliwości rozwoju, jakie otwiera przed nami np. przynależność Polski do UE lub możliwość współpracy zagranicznej ze szkołami partnerskimi w krajach sąsiadujących z naszą ojczyzną.

Ciągle pracujemy nad ulepszaniem funkcjonowania naszej szkoły i podnoszeniem jej poziomu. Największa radością jest jednak dla nas poczucie, iż młodzież czuje się u nas dobrze i chce wracać w progi naszej szkoły także po jej ukończeniu. Patrząc z perspektywy czasu, możemy pochwalić się naprawdę wieloma wspaniałymi absolwentami. Siła naszej szkoły tkwi w tym, iż Dyrekcja, uczniowie wraz z rodzicami i opiekunami, nauczyciele oraz pracownicy obsługi szkoły tworzą razem zgrany zespół, którego dążenia ukierunkowane są przede wszystkim na jeden cel: rozwój i edukację młodych ludzi, pragnących zdobywać wykształcenie właśnie w ZSOiZ w Ciechanowcu.

HISTORIA SZKOŁY

Historia naszej szkoły sięga okresu międzywojennego, kiedy to pierwsza Czteroklasowa Szkoła Miejska mieściła się w budynku zwanym „zameczkiem”. Był to rok 1908.

Dziś nie możemy tego budynku oglądać, a pozostałością po zamku ciechanowieckim jest tylko plac.

Rok 1915 – to koniec tejże szkoły. Starania o jej reaktywowanie w latach 1918-1939 nie dały rezultatu.

Po II wojnie światowej nie ustawały dążenia do otwarcia w Ciechanowcu szkoły średniej. Zakończyły się one powodzeniem i w 1944 roku przeprowadzano pierwsze zajęcia. Instytucja szkoły funkcjonowała na zasadzie licencji udzielonej przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Białostockiego (Nr 1330/45 z dnia 9 III 1945r).

Nowe gimnazjum miało trudne zadanie do spełnienia, a brak dostatecznych warunków materialnych nie ułatwiał pracy. Z roku na rok przybywało uczniów oraz klas, a w latach 1946-1947 szkoła była już pełnym czteroklasowym gimnazjum.

W roku 1948, na podstawie rozporządzenia Ministra Oświaty, wprowadzającego zmianę ustroju szkolnego, nadano Miejskiemu Gimnazjum Koedukacyjnemu nową nazwę: Szkoła Ogólnokształcąca Typu Licealnego Miejskiej Rady Narodowej w Ciechanowcu.

Od początku lat 50-tych szkoła rozwijała się. W roku 1954 przybyli do Ciechanowca uczniowie z Drohiczyna i Różanegostoku.

Największym problemem szkoły w tym czasie były warunki lokalowe. Po wybudowaniu budynku dla szkoły podstawowej, przejęto stary lokal i zaadaptowano go do potrzeb liceum. Od roku 1972 zajęcia odbywały się w nowej szkole. Urządzono i wyposażono ją materiałami, które zgromadzono w przeciągu kilku lat. Liceum rozwijało się bardzo prężnie. Oprócz zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniowie brali udział w przygotowaniach do konkursu „Bank Miast”, gdzie Ciechanowiec rywalizował z Pińczowem, świętowali obchody 550-lecia nadania praw miejskich, obchodzili dzień nadania imienia szkole, mieli także swój wkład w wiele innych uroczystości.

Przy Liceum Ogólnokształcącym funkcjonowały filie innych szkół takich jak: Liceum Dla Pracujących, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca. W 1980 roku powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, w którego skład wchodziły:

  • Liceum Ogólnokształcące
  • Liceum Zawodowe
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rolnicza
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Elektroniczna
  • Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa

2.06.1981 nadano szkole imię, a pełna nazwa odtąd brzmi: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu.
Oprócz wszystkich nauczycieli i pracowników administracji zasługujących na wspomnienie, szczególne miejsce należy się tym, którzy przyczynili się do urzeczywistnienia idei powstania szkoły średniej.

A są to:

  • Władysław Święcicki
  • Michał Palutko
  • Władysław Woźniacki
  • Paweł Olszewski
  • Nikodem Kowalewski

Dyrektorzy:

  • Michał Palutko 1944-1946
  • Michał Wróblewski 1946-1951
  • Jan Charszlak 1951-1952
  • Henryk Kulczakiewicz 1952-1954
  • Kazimierz Woźniak 1954-1956
  • Stanisław Rutkowski 1956-1973
  • Jerzy Pacholski 1973-1978
  • Eugeniusz Marczuk 1978-1982
  • Janusz Szulc 1982-1989
  • Krystyna Pawlik 1989-2002
  • Eugeniusz Święcki 2002 – 2018
  • p. o. Ewa Radziszewska 2018 – …

    Wicedyrektorzy:
  • Teodor Małysko 1980-1982
  • Krystyna Pawlik 1982-1989
  • Eugeniusz Święcki 1993-1998
  • Bogdan Olszewski 1998-2002
  • Elżbieta Krzesiewicz 2002-2004
  • Ryszard Kulczakiewicz 2004-2008
  • Grzegorz Guziak 2008-2010
  • Ryszard Kulczakiewicz 2010-2014
  • Sebastian Orłowski 2014-2016
    Kierownik szkolenia praktycznego:
  • Jacek Pietkiewicz

Kierownik przedmiotów artystycznych:

  • Łukasz Godlewski

Kierownicy internatu:

  • p. o. Bryc Elżbieta
  • Emilia krysińska
  • Dorota Mlonek
  • Mirosław Kulesza
  • Daniela Zarzecka
  • Helena Kielisz
  • Bożena Marońska
  • Dorota Mlonek
  • Emilia Krysińska
Skip to content