O szkole

WIZJA SZKOŁY
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu to szkoła przyjazna dla uczniów, dająca poczucie bezpieczeństwa, stwarzająca optymalne warunki do rozwoju intelektualnego uczniów, gwarantująca dobre i skuteczne nauczanie. Szkoła, która kształtuje swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego tak, aby mogli oni sprostać wyzwaniom współczesnego świata, odnieść sukcesy osobiste i zawodowe, każdy na swoją miarę.

MISJA SZKOŁY
Szkoła jest wspólnotą opartą na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku, poszanowania wyznawanych przekonań i wzajemnej pomocy. Nauczyciele w swoich działaniach dydaktyczno-wychowawczych kierują się dobrem uczniów, troską o ich bezpieczeństwo i zdrowie, kształtują właściwą postawę moralną i obywatelską swoich wychowanków, dążą do pełnego rozwoju ich osobowości. Szkoła pomaga uczniom w ich rozwoju poprzez stworzenie bezpiecznej i twórczej atmosfery procesu nauczania, rozpoznawanie, zachęcanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności na miarę posiadanych możliwości intelektualnych, rozbudzanie chęci i szacunku do nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe życie, rozwijanie poczucia dumy z osiąganych wyników.
Szkoła przygotowuje uczniów do przyszłego życia poprzez uczenie wzajemnej tolerancji i respektowania potrzeb innych ludzi, kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki i pracy, poznawanie zasad współżycia społecznego, zachęcanie do działania zespołowego, uświadamianie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze, kształtowanie umiejętności.

MODEL ABSOLWENTA
Nasz absolwent:
• dba o rozwój intelektualno-emocjonalny
• potrafi korzystać z różnych źródeł informacji
• posiada umiejętność zdobywania, przetwarzania i wykorzystywania wiedzy
• umie samodzielnie, twórczo i krytycznie myśleć
• rozwija zainteresowania, talenty i pasje
• jest wrażliwy na potrzeby i krzywdę innych
• jest kulturalny
• docenia wagę więzi międzyludzkich
• umie współpracować w grupie


Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu jest placówką edukacyjną istniejącą już od 72 lat. W ciągu tego czasu szkoła przechodziła wiele zmian, jednak niezmiennym i najważniejszym jej celem było i nadal pozostaje kształcenie młodego pokolenia w duchu poszanowania narodowej tradycji i historii oraz przygotowywanie go do podjęcia dalszej nauki na studiach wyższych lub wyposażenie w umiejętności zawodowe przydatne w dorosłym życiu. Zakorzenienie w tradycji nie hamuje jednak naszych dążeń postępowych. Jesteśmy szkołą na wskroś nowoczesną, starającą łączyć się najlepsze nasze tradycje z wymaganiami, które nakłada na nas współczesność.

Siedziba Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych znajduje się w Ciechanowcu przy ulicy Szkolnej 8. W budynku jest 23 dobrze wyposażonych klasopracowni, w tym: w pełni wyposażona pracownia gastronomiczna, pracownia obsługi konsumenta, pracownia fryzjerska, pracownia ficzyczna, pracownia chemiczna, dwie 16-stanowiskowe pracownie komputerowe, skomputeryzowana biblioteka, centrum multimedialne z dostępem do Internetu, dwie pełnowymiarowe sale gimnastyczne, gabinet pedagoga szkolnego i całe zaplecze administracji szkolnej.
 
 
Zajęcia dydaktyczne prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna, starająca się ciągle podnosić swoje umiejętności poprzez różnego rodzaju kursy doskonalące, szkolenia i studia podyplomowe. Szkoła zatrudnia aktualnie 62 nauczycieli, w tym 28 nauczycieli dyplomowanych, 17 nauczycieli mianowanych, 15 nauczycieli kontraktowych oraz 2 stażystów. Ich efektywna praca, zapał i zaangażowanie sprawiają, że od wielu lat możemy pochwalić się wyróżniającymi wynikami egzaminów zewnętrznych nie tylko na skalę powiatu, ale także województwa. Poza tym, ZSOiZ w Ciechanowcu jest placówką edukacyjną, która kształci najwięcej uczniów spośród szkól ponadgimnazjalnych powiatu wysokomazowieckiego. W trosce o zapewnienie młodzieży bezpieczeństwa, na terenie szkoły i internatu działa system monitoringu. Realizowane są także różnego rodzaju programy profilaktyczne i antyuzależnieniowe. Staramy się, aby w naszej szkole panowała przyjazna, oparta na zaufaniu i zrozumieniu atmosfera.


s3

W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu wchodzą szkoły dla młodzieży i szkoły dla dorosłych. Dajemy szansę zarówno młodzieży, jak też i dorosłym ludziom na zdobycie średniego wykształcenia i zdania matury, a także podniesienia kwalifikacji zawodowych i ugruntowania swojej pozycji na rynku pracy. Aktualna oferta edukacyjna ZSOiZ w Ciechanowcu przedstawia się następująco:

Szkoły dla młodzieży:

Ogólnokształcaca Szkoła Sztuk Pięknych (sześcioletnia) dająca wykształcenie w zakresie GIMNAZJUM (3 lata), LICEUM (3 lata)

Liceum Ogólnokształcące (trzyletnie) w tym klasa sportowo-wojskowa

Technikum (czteroletnie) w zawodach:

- technik żywienia i usług gastronomicznych
- technik usług fryzjerskich
- technik budownictwa
 

Branżowa Szkoła I i II stopnia

 
Wykaz zawodów:
 
- kucharz,
- sprzedawca,
- cukiernik
- wędliniarz,
- piekarz,
- stolarz,
- mechanik pojazdów samochodowych,
- elektryk,
- rolnik,
- blacharz samochodowy,
- murarz-tynkarz,
- elektromechanik,
- fryzjer,
- monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych,
- lakiernik,
- dekarz,
- krawiec,
- mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych,
- ślusarz,
- fotograf,
- tapicer,
- monter izolacji budowlanych,
- blacharz,
- elektromechanik pojazdów samochodowych,
- kowal,
- zegarmistrz,
- kominiarz,
- cieśla,
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
- operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego,
- operator maszyn leśnych,
- mechanik maszyn i urządzeń drogowych
 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Wykaz zawodów:

- kucharz - praktyczna nauka zawodu w szkole.
- fryzjer - praktyczna nauka zawodu w szkole.
- sprzedawca
- rolnik
- murarz-tynkarz
- fotograf
- dekarz
- cieśla
- monter izolacji budowlanych
- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
- lakiernik
- kominiarz
- blacharz
- blacharz samochodowy
- kowal
- ślusarz
- mechanik pojazdów samochodowych
- zegarmistrz
- elektryk
- elektromechanik
- elektromechanik pojazdów samochodowych
- wędliniarz
- cukiernik
- piekarz
- stolarz
- krawiec
- tapicer
- operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
- mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
- operator maszyn leśnych
- mechanik maszyn i urządzeń drogowych

Szkoły dla dorosłych:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  (trzyletnie)

Policealne Szkoły dla Dorosłych w zawodach (nauka trwa 2 lata):
- Technik administracji
- Technik turystyki wiejskiej
- Opiekun domu pomocy społecznej

Kwalifikacyjne kursy zawodowe - rolnik (2 semestry)

- Rolnik R.3

- Technik Rolnik R.16


 
Wiemy, że pełny rozwój młodego człowieka następuje nie tylko poprzez zdobywanie wiedzy na zajęciach lekcyjnych. Staramy się ciągle poszerzać formułę edukacyjną proponując młodzieży coraz to nowe, ciekawe i zgodne z jej oczekiwaniom sposoby spędzania wolnego czasu i poszerzania własnych zainteresowań. Swoje pasje i zainteresowania uczniowie mogą rozwijać na zajęciach pozalekcyjnych: przedmiotowych, sportowych, artystycznych, nauce tańca towarzyskiego, chórze, aerobiku, klubie jeździeckim i wielu innych. Prowadzą je zarówno nauczyciele naszej szkoły, jak też zatrudnieni specjalnie do tego celu profesjonalni instruktorzy. Dzięki pracy w kołach zainteresowań, na warsztatach artystycznych i treningach sportowych nasza młodzież osiąga sukcesy zarówno w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, jak też występach artystycznych, przeglądach i festiwalach oraz zawodach sportowych czy rozgrywkach ligowych. Staramy się także dotrzeć z tym, co przygotowuje młodzież także do społeczności lokalnej. Organizujemy koncerty, części artystyczne i przedstawienia m.in. z parafią p. w. Trójcy Świętej w Ciechanowcu, COKiS-em, czy Starostwem Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem. Prezentacje dokonań naszych uczniów są także istotnym elementem wymian międzynarodowych i wizyt w szkołach partnerskich za granicą.

Szkoła dysponuje internatem dla 86 uczniów, mieszczącym się w budynku przy ulicy Kościelnej. Jest to duże ułatwienie dla tej młodzieży, która nie może codziennie dojeżdżać, lub też byłoby to dla niej dużym problemem. W budynku internatu, oprócz 2 klasopracowni znajduje się siłownia oraz szkolna stołówka, gdzie młodzież może zjeść smaczny i niedrogi obiad oraz siłownia szkolna, z której uczniowie naszej szkoły mogą korzystać zupełnie za darmo.

Szkoła bierze ciągle udział w rożnego rodzaju programach i projektach. Pozwalają one młodym ludziom zobaczyć, jak wiele pozytywnych rzeczy wypływa z wymian międzynarodowych lub wsparcia finansowego, którego na realizację szkolnych projektów udzielają Unia Europejska bądź inne instytucje lub fundacje. Warto wymienić tutaj przede wszystkim współpracę zagraniczną w ramach następujących działań międzynarodowych:

- SOKRATES-COMENIUS

- PEACE (People's Entusiasm Acting for Cultural Education)

- Współpraca Szkolnych Klubów UNESCO

- BLIŻEJ SIEBIE

- ŁAMANIE GRANIC
 
- Polsko-Gruzińska wymiana młodzieży

Braliśmy także udział w programach i projektach krajowych, m.in.

- Aktywna Szkoła

- Nasza Szkoła

- Nowe Aspiracje

- Akademia Kluczowych Kompetencji

- Profesjonalnie wykształcony fryzjer i kucharz - źródło sukcesu

- Świadomy wybór - pewny sukces

- Równy start szansą na lepszą przyszłość
 
- Praktyka czyni mistrza

Nie ustajemy w działaniach, których celem jest uczestnictwo w kolejnych projektach i programach, starając się jak najpełniej wykorzystać te możliwości rozwoju, jakie otwiera przed nami np. przynależność Polski do UE lub możliwość współpracy zagranicznej ze szkołami partnerskimi w krajach sąsiadujących z naszą ojczyzną.

Ciągle pracujemy nad ulepszaniem funkcjonowania naszej szkoły i podnoszeniem jej poziomu. Największa radością jest jednak dla nas poczucie, iż młodzież czuje się u nas dobrze i chce wracać w progi naszej szkoły także po jej ukończeniu. Patrząc z perspektywy czasu, możemy pochwalić się naprawdę wieloma wspaniałymi absolwentami. Siła naszej szkoły tkwi w tym, iż Dyrekcja, uczniowie wraz z rodzicami i opiekunami, nauczyciele oraz pracownicy obsługi szkoły tworzą razem zgrany zespół, którego dążenia ukierunkowane są przede wszystkim na jeden cel: rozwój i edukację młodych ludzi, pragnących zdobywać wykształcenie właśnie w ZSOiZ w Ciechanowcu.


 
HISTORIA SZKOŁY
 

 
Historia naszej szkoły sięga okresu międzywojennego, kiedy to pierwsza Czteroklasowa Szkoła Miejska mieściła się w budynku zwanym "zameczkiem". Był to rok 1908.
Dziś nie możemy tego budynku oglądać, a pozostałością po zamku ciechanowieckim jest tylko plac.
Rok 1915 - to koniec tejże szkoły. Starania o jej reaktywowanie w latach 1918-1939 nie dały rezultatu.
Po II wojnie światowej nie ustawały dążenia do otwarcia w Ciechanowcu szkoły średniej. Zakończyły się one powodzeniem i w 1944 roku przeprowadzano pierwsze zajęcia. Instytucja szkoły funkcjonowała na zasadzie licencji udzielonej przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Białostockiego (Nr 1330/45 z dnia 9 III 1945r).
Nowe gimnazjum miało trudne zadanie do spełnienia, a brak dostatecznych warunków materialnych nie ułatwiał pracy. Z roku na rok przybywało uczniów oraz klas, a w latach 1946-1947 szkoła była już pełnym czteroklasowym gimnazjum.
W roku 1948, na podstawie rozporządzenia Ministra Oświaty, wprowadzającego zmianę ustroju szkolnego, nadano Miejskiemu Gimnazjum Koedukacyjnemu nową nazwę: Szkoła Ogólnokształcąca Typu Licealnego Miejskiej Rady Narodowej w Ciechanowcu.
Od początku lat 50-tych szkoła rozwijała się. W roku 1954 przybyli do Ciechanowca uczniowie z Drohiczyna i Różanegostoku.
Największym problemem szkoły w tym czasie były warunki lokalowe. Po wybudowaniu budynku dla szkoły podstawowej, przejęto stary lokal i zaadaptowano go do potrzeb liceum. Od roku 1972 zajęcia odbywały się w nowej szkole. Urządzono i wyposażono ją materiałami, które zgromadzono w przeciągu kilku lat. Liceum rozwijało się bardzo prężnie. Oprócz zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniowie brali udział w przygotowaniach do konkursu "Bank Miast", gdzie Ciechanowiec rywalizował z Pińczowem, świętowali obchody 550-lecia nadania praw miejskich, obchodzili dzień nadania imienia szkole, mieli także swój wkład w wiele innych uroczystości.
Przy Liceum Ogólnokształcącym funkcjonowały filie innych szkół takich jak: Liceum Dla Pracujących, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca. W 1980 roku powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, w którego skład wchodziły:

* Liceum Ogólnokształcące
* Liceum Zawodowe
* Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rolnicza
* Zasadnicza Szkoła Zawodowa Elektroniczna
* Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa

2.06.1981 nadano szkole imię, a pełna nazwa odtąd brzmi: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu.
Oprócz wszystkich nauczycieli i pracowników administracji zasługujących na wspomnienie, szczególne miejsce należy się tym, którzy przyczynili się do urzeczywistnienia idei powstania szkoły średniej.


A są to:

* Władysław Święcicki
* Michał Palutko
* Władysław Woźniacki
* Paweł Olszewski
* Nikodem Kowalewski

Dyrektorzy:

* Michał Palutko 1944-1946
* Michał Wróblewski 1946-1951
* Jan Charszlak 1951-1952
* Henryk Kulczakiewicz 1952-1954
* Kazimierz Woźniak 1954-1956
* Stanisław Rutkowski 1956-1973
* Jerzy Pacholski 1973-1978
* Eugeniusz Marczuk 1978-1982
* Janusz Szulc 1982-1989
* Krystyna Pawlik 1989-2002
* Eugeniusz Święcki 2002 - 2018
* p. o. Ewa Radziszewska 2018 - ...
Wicedyrektorzy:

* Teodor Małysko 1980-1982
* Krystyna Pawlik 1982-1989
* Eugeniusz Święcki 1993-1998
* Bogdan Olszewski 1998-2002
* Elżbieta Krzesiewicz 2002-2004
* Ryszard Kulczakiewicz 2004-2008
* Grzegorz Guziak 2008-2010
* Ryszard Kulczakiewicz 2010-2014
* Sebastian Orłowski 2014-2016

Kierownik szkolenia praktycznego:

* Jacek Pietkiewicz
 
Kierownik przedmiotów artystycznych:

* Łukasz Godlewski

Kierownicy internatu:
 
* p. o. Bryc Elżbieta
* Emilia krysińska
* Dorota Mlonek
* Mirosław Kulesza
* Daniela Zarzecka
* Helena Kielisz
* Bożena Marońska
* Dorota Mlonek
* Emilia Krysińska

 

logofooter

Kontakt

Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych
w Ciechanowcu


  • Dyrektor Szkoły
    mgr Łukasz Godlewski
    (86) 277 11 35
Top