Technik administracji

Technik administracji [334306]:

to oferta kształcenia dla osób, które chcą się zajmować pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym. Słuchacz nabędzie umiejętności z zakresu sporządza sprawozdań i protokołów posiedzeń i zebrań. Ważnymi zadaniami technika administracji są: opracowywanie projektów aktów administracyjnych, prowadzenie postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej, a także przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych. Absolwent takiego kierunku, zajmie się również planowaniem i organizowaniem narad, zebrań, konferencji i sesji. Do jego zadań należy również prowadzenie podstawowej dokumentacji księgowej, planowanie kosztów i przychodów, gospodarowanie majątkiem oraz nadzorowanie innych pracowników.
Technik administracji to obecnie najbardziej poszukiwana osoba na rynku pracy. Słuchacze zapoznają się z technikami pracowni  biurowej, stanowiskiem komputerowym, pakietem programów biurowych oraz specjalistycznymi programami komputerowymi z zakresu ekonomii, prawa i administracji; urządzeniami techniki biurowej, w szczególności takimi, jak: telefon z automatyczną sekretarką i faksem, skaner, kserokopiarka, dyktafon, niszczarka, bindownica, urządzenia techniki korespondencyjnej do otwierania kopert, składania pism, kopertowania, frankowania, instrukcje obsługi urządzeń, materiały i środki biurowe. Nieodzownym elementem kształcenia na tym kierunku są druki formularzy i blankietów stosowanych w administracji publicznej, w tym dotyczące zatrudnienia, płac i podatków, zestaw przepisów prawa dotyczących prowadzenia korespondencji oraz prowadzania działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej w formie drukowanej lub elektronicznej; jednolity rzeczowy wykaz akt, instrukcje kancelaryjne, dziennik podawczy, wzory pism i graficznych układów tekstów; podręczniki, słowniki i encyklopedie dotyczące administracji, słowniki języka polskiego oraz języków obcych, których nauczanie jest prowadzone w szkole. Kształcenie praktyczne odbywa się w: pracowniach szkolnych, urzędach administracji publicznej rządowej i samorządowej oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie. Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni (320 godzin).

Skip to content