Przygotowania językowe i kulturowe nauczycieli ZSOiZ w Ciechanowcu do wyjazdu na zagraniczne kursy na terenie Malty, Francji i Niemiec.

Przygotowanie językowe.

W dniach 17-21 kwietnia Zespół Projektowy wspólnie z nauczycielami języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego zorganizowali spotkania z nauczycielami biorącymi udział w projekcie „Międzynarodowe horyzonty dydaktyczne w ZSOiZ w Ciechanowcu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w celu zbadania poziomu znajomości przez nich języków obcych.Na podstawie zaciągniętych informacji i przeprowadzonych rozmów w językach obcych dla naszych nauczycieli ustalono poziom zaawansowaniaprzygotowania językowego na poszczególne mobilności.

Przygotowanie językowe będzie przeprowadzone w podziale na kraj szkolenia (zgodnie ze złożonym wnioskiem projektu):
a) na Maltę: 42 osoby – 3 grupy po 10 osób i 1 grupa 12 osobowa. 10 godzin zegarowych (60 minutowych) zajęć na grupę z języka angielskiego w formie konwersacyjnej.
b) do Francji: 1 grupa 7 osobowa, 10 godzin zajęć (60 minutowych) z języka francuskiego w formie konwersacyjnej.
c) do Niemiec – 10 godzin indywidualnych zajęć (60 minutowych) konwersacyjnych z języka niemieckiego.

Celem zajęć językowych będzie rozwijanie praktycznej umiejętności komunikowania się w języku angielskim/francuskim/niemieckim wykorzystując szeroki zasób słownictwa z różnych dziedzin życia. Umożliwito naszym nauczycielom „szlifowanie” przed wyjazdem umiejętności płynnej, poprawnej i swobodnej rozmowy w języku angielskim/francuskim/niemieckim podczas pobytu na szkoleniu. Powtórzenie i utrwalenie słownictwa i struktur językowych jest niezbędne do właściwego korzystania z zajęć podczas mobilności, zwłaszcza w zakresie mówienia i rozumienia ze słuchu. Przygotowanie językowe niewątpliwie wpłynie na zwiększenia skuteczności i wydajności wszystkich mobilności.

 Przygotowanie kulturowe.

W ramach projektu nauczycielom zostanie też zapewnione przygotowanie kulturowe oraz program kulturowy bezpośrednio w kraju mobilności.

Przygotowanie kulturowe zostanie przeprowadzone analogicznie jak językowe ze względu na kraj wyjazdu.Obejmie ono swoim zakresem: wielokulturowość, język, literaturę, różnice międzykulturowe, stereotypy a rzeczywistość, informacje o miastach i regionach, historia państw i regionów, ustrój państwowy i terytorialny państw, systemy oświatowe, symbole narodowe a regionalne, życie codzienne mieszkańców, obyczaje społeczne i religijne, charakterystyka organizacji partnerskiej, życie codzienne mieszkańców, obyczaje społeczne i religijne, kuchnia. Zajęcia będą miały formę warsztatowo-wykładową.

Wszyscy nauczyciele w ramach wsparcia organizacyjnego zostaną ponadto objęci programy kulturowym w kraju mobilności (Malta, Francja, Niemcy). Programy kulturowe zostały już ustalone między Zespołem Projektowym (kadra kierownicza naszej placówki) a organizacjami partnerskimi. Cechami wspólnymi wszystkich programów kulturowych będą: zapoznanie z tradycją i lokalną historią, zwiedzanie lokalnych zabytków architektury, zapoznanie z dziedzictwem kulturowym, występy artystyczne i muzyczne oparte na lokalnej tradycji, degustacja lokalnych potraw. 

Skip to content