Rekrutacja nauczyciel do projektu pt. „Międzynarodowe podnoszenie kwalifikacji zawodowych kluczem do efektywnego nauczania”

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu o Nr 14/2018 z dnia 18.10.2018r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej rozpoczyna się rekrutacja nauczyciel do projektu pt. „Międzynarodowe podnoszenie kwalifikacji zawodowych kluczem do efektywnego nauczania”, realizowanego w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji: POWERSE-2018-1 PL01-KA101-048920

Projekt skierowany jest do 43 nauczycieli ZSOiZ w Ciechanowcu

W ramach projektu przewidziano zagraniczne kursy i szkolenia nauczycieli:

1) Szkolenia metodyczne dla językowców:
a) “Intendend for teachers who wish to improve their knowledge of the French language” – Francja / CAVILAM (1 nauczyciel)
b) “Fluency and English Language Development for Teachers” – Malta / ETI
(2 nauczycieli)
c) „Seminare Methodik und Didaktik für Deutschlehrkräfte” – Niemcy / Horizonte
(1 nauczyciel)

2) Szkolenia dotyczące wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu:
a) „TEL – Technology Enhanced Learning” – Malta / ETI (5 nauczycieli)

3) CLIL czyli zintegrowane kształcenia przedmiotowo – językowe:
a) “Methodology and ICT Tools for Teachers working with Content and Language Integrated Learning” – Malta / ETI (5 nauczycieli)
b) “Applying Clil (Content and Language Integrated Learning) Methodology” – Hiszpania / ESMOVIA (7 nauczycieli)
c) “Enseigner une matière scolaire en français – disciplines non linguistiques” – Francja / CAVILAM (5 nauczycieli)
d) “Ein Schulfach auf Deutsch unterrichten” – Niemcy / Horizonte (4 nauczycieli)

4) Szkolenie dotyczące planowanie i realizacji projektów unijnych:
a) „Planning and Management of Successful Erasmus+ Projects” – Hiszpania / ESMOVIA (2 nauczycieli)

5) Szkolenia językowe z elementami ICT:
a) “ICT for teaching and learning” – Hiszpania / ESMOVIA (7 nauczycieli)
b) “TIC Pour L’enseignement et L’apprentissage” – Francja / CAVILAM (4 nauczycieli)

Chęć udziału w projekcie nauczyciel zgłasza poprzez złożenie w sekretariacie szkoły Formularza Rekrutacyjnego w dniach 18.10.2018 – 06.11.2018 r. Formularz można pobrać ze strony szkoły lub z sekretariatu.

Rekrutację przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie:

1. Pan Łukasz Godlewski – przewodniczący
2. Pani Ewa Wojtkowska – członek
3. Pani Agata Koc – członek


W dniu 09.11.2018 r. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły zostaną zamieszczone listy uczestników zakwalifikowanych i znajdujących się na liście rezerwowej.

Skip to content