Rekrutacja uczestników

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu o Nr 16/2018 z dnia 26.11.2018r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej rozpoczyna się rekrutacja uczniów

            do projektu pt. „Podniesienie konkurencyjności na rynku pracy uczniów w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w okresie 01.10.2018 r. – 31.07.2020r. na podstawie umowy zawartej z Województwem Podlaskim nr UDA.RPPD. 03.03.01-20-0125/17 na kwotę 623 883,75 zł .


Projekt skierowany jest do:

  • uczniów Technikum w Ciechanowcu w zawodzie Technik Budownictwa
  • słuchaczy Policealnej Szkoły dla Dorosłych / Kursu Kwalifikacyjnego – w zawodzie Rolnik i Technik Rolnik.


W ramach projektu przewidziano DOPOSAŻENIE SZKOLNYCH PRACOWNI oraz:

Chęć udziału w projekcie uczeń/słuchacz zgłasza poprzez złożenie
w sekretariacie szkoły Formularza Rekrutacyjnego z załącznikami w dniach 26.11 – 10.12.2018 r. Formularz można pobrać ze strony szkoły lub od Koordynatora Projektu.

Rekrutację przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie:

  1. Pan Łukasz Godlewski – przewodniczący i Koordynator Projektu
  2. Pani Bożena Marońska – członek komisji
  3. Pani Ewa Wojtkowska – członek komisji

        
         W dniu 13.12.2018 r. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły zostaną zamieszczone listy uczestników zakwalifikowanych i znajdujących się na liście rezerwowej.

Skip to content