• Start
  • /
  • Projekty
  • /
  • Pozaformalna edukacja młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego na terenie Grecji

Pozaformalna edukacja młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego na terenie Grecji

„Ponadnarodowe mobilności uczniów szansą na rozwój kompetencji kluczowych”

Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Ciechanowcu realizuje kolejny projekt! Tym razem otrzymaliśmy dofinansowanie dla projektu pt. „Ponadnarodowe mobilności uczniów szansą na rozwój kompetencji kluczowych” nr 2021-1-PMU-4068, który jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Kwota dofinansowania: 169 530,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.03.2023 – 30.06.2023

Głównym celem przedsięwzięcia jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych 20 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Ciechanowcu, poprzez realizację inicjatyw ponadnarodowych, w tym dwunastodniowych mobilności zagranicznych (+2 dni na podróż), które odbędą˛ się w Grecji, we współpracy ze szkołą partnerską – LyceumLitochoro.

W osiągnieciu celu głównego przedsięwzięcia mają pomóc nam cele szczegółowe:

I. Cele ilościowe:

1.    Realizacja 70-godzinnych szkoleń przygotowawczych do wyjazdu na mobilność obejmujących swoim zakresem m.in. j. angielski, j. grecki, przygotowanie kulturowe oraz doradztwa zawodowego.

2.     Realizacja 2-tygodniowych mobilności ponadnarodowych przez 20 uczniów i 4 nauczycieli.

3.     Zdobycie przez 20 uczniów naszej szkoły, zestawu kompetencji kluczowych, które umożliwią im osiągnięcie nie tylko lepszych wyników w nauce, ale przede wszystkim sprawne funkcjonowanie na polskim i europejskim rynku edukacji i pracy.

4.    Podniesienie kompetencji zawodowych (nauczycielskich) przez 4 nauczycieli naszej szkoły, poprzez obserwację i uczestniczenie bezpośrednio w zajęciach z nauczycielami greckimi na terenie Grecji.

5.     Włączenie w realizację projektu przynajmniej 14 uczniów z tzw. mniejszymi szansami, pochodzących z terenów wiejskich, posiadających dysfunkcje, z rodzin o niskich dochodach.

6.     Przygotowanie wspólnie z greckim partnerem 20 certyfikatów potwierdzających udział w projekcie, które będą zapewniać odpowiednią walidację osiągniętych efektów i rezultatów kształcenia.

7.     Zaangażowanie w realizacje˛ projektu przynajmniej 7 nauczycieli, którzy będą mieli okazję uczestniczyć w projekcie, w tym także w wymianie dobrych praktyk, rozwoju stosowanych narzędzi i metod pracy z uczniami oraz koordynacji działań projektowych.

8.     Nawiązanie i rozwój przynajmniej 1 trwałego, stabilnego i aktywnego partnerstwa ponadnarodowego z grecką szkołą.

II. Cele jakościowe:

1.     Stworzenie uczniom szansy skonfrontowania z oczekiwaniami europejskiego rynku pracy oraz zdobycia potwierdzonego stosownymi dokumentami wpisu do CV, zaświadczającego o ich umiejętnościach i doświadczeniu, zdobytych w ramach dodatkowej aktywności.

2.     Rozwinięcie wiedzy uczniów na temat dziedzictwa kulturowego i historycznego Grecji oraz pozyskanie cennych i pozytywnych postaw, takich jak ciekawość świata, tolerancja, zrozumienie dla odmienności kulturowej.

3.     Zaangażowanie i rozwój kompetencji nauczycieli dot. zarządzania projektami oraz kreowania nowych szans i możliwości dla młodzieży, poprzez zyskanie cennego doświadczenia i zwiększenia tym samym potencjału kapitału ludzkiego szkoły.

4.     Rozwinięcie kompetencji językowych uczniów potwierdzonych za świadczeniami odbycia kursów przygotowania językowego oraz nauczycieli, którzy będą mieli okazję w praktyce korzystać z języka angielskiego i podstaw języka greckiego. Zbuduje to pewność siebie i przeświadczenie, że uczniowie bez przeszkód są sobie w stanie poradzić na europejskim rynku edukacji i pracy.

5.     Kreowanie europejskiego wymiaru szkoły jest dla nas bardzo ważnym celem, które wpisuje się także w Koncepcję Rozwoju Szkoły i Europejski Plan Rozwoju Szkoły. Dzięki takim działaniom, podpartym przez odpowiednią promocję i upowszechnianie, zachęcamy rodziców i dzieci do wybrania właśnie naszej placówki. W ramach tego podpunktu, chcemy także poszerzyć ofertę edukacyjną szkoły – wprowadzić oddziały dwujęzyczne, których jednym z elementów kształcenia będą stałe wyjazdy zagraniczne dla młodzieży.

6.      Promocja szans i możliwości jakie oferowane są przy wykorzystaniu funduszy unijnych. Młodzież i ich rodzice często nie zdają sobie sprawy z ilości projektów czy inicjatyw, jakie tworzone są dla nich, przez co nie biorą w nich udziału i nie rozwijają się tak efektywnie jak mogłoby to mieć miejsce przy dużo większej świadomości w tym zakresie.

7.      Zaangażowanie uczniów, którzy nie będą bezpośrednimi beneficjentami projektu w jego praktyczną realizację czy ewaluację konkretnych działań jak: rekrutacja czy upowszechnianie rezultatów. W ten sposób wpływ projektu będzie jeszcze szerszy.

8.     Rozwój systemów właściwego oceniania, metod certyfikacji oraz walidacji opartych na efektach nauczania oraz stosowanie narzędzi powodujących rozpoznawalność umiejętności i kwalifikacji poza granicami kraju.

9.      Nawiązanie i zacieśnienie partnerstw ponadnarodowych, celem pogłębionej wymiany dobrych praktyk w sektorze kształcenia i szkolenia ogólnego oraz nabycia doświadczenia w realizacji projektów ponadnarodowych we współpracy z doświadczonymi partnerami z Grecji, co przyczynić się ma także do podniesienia jakości kształcenia w naszej placówce.

Główne działania planowane w ramach projektu:

01.03.2023 – 10.03.2023 – Akcja informacyjna

01.03.2023 – 24.03.2023 – Rekrutacja uczestników (w tym procedura odwoławcza)

05.04.2023 – Podpisanie umów z zakwalifikowanymi uczestnikami

06.04.2023 – 26.05.2023 – Przygotowania do mobilności

28.05.2023 – 10.06.2023 – Ponadnarodowa mobilność edukacyjna w Grecji (w tym 2 dni podróży)

12.06.2023 – 30.06.2023 – Upowszechnianie rezultatów i ewaluacja projektu

Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne u koordynatora projektu oraz w sekretariacie Dyrektora Łukasza Godlewskiego.

Skip to content