Rekrutacja „Ponadnarodowe mobilności uczniów szansą na rozwój kompetencji kluczowych”

Rusza rekrutacja do projektu Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Ciechanowcu pt. „Ponadnarodowe mobilności uczniów szansą na rozwój kompetencji kluczowych” nr 2021-1-PMU-4068, który jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Głównym celem przedsięwzięcia jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych 20 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Ciechanowcu, poprzez realizację inicjatyw ponadnarodowych, w tym dwunastodniowych mobilności zagranicznych (+2 dni na podróż), które odbędą˛ się w Grecji, we współpracy ze szkołą partnerską – LyceumLitochoro.

Chęć udziału w projekcie uczeń zgłasza poprzez złożenie w sekretariacie Organizacji wysyłającej Formularza rekrutacyjnego.

Formularze rekrutacyjne będą rozdawane podczas spotkań informacyjnych oraz będą dostępne w sekretariacie Organizacji wysyłającej i na stronie internetowej projektu w terminie realizacji procesu rekrutacyjnego.

Kluczowe terminy:

01.03.2023 – 20.03.2023 – akcja informacyjna i składanie formularzy zgłoszeniowych

20.03.2023 – 21.03.2023 – weryfikacja, analiza i ocena zebranych formularzy przez Komisję

21.03.2023 – ogłoszenie wyników

22.03.2023 – 24.03.2023 – procedura odwoławcza

27.03.2023 – ogłoszenie finalnej listy osób zakwalifikowanych oraz listy rezerwowej

05.04.2023 – podpisanie umów z osobami zakwalifikowanymi

06.04.2023 – 26.05.2023 – Przygotowania do mobilności

Kryteria rekrutacji obejmują:

1.     Średnią ocen z przedmiotów ogólnych z ostatniego cyklu dydaktycznego;

2.     Test z języka angielskiego;

3.     Ocenę z zachowania z ostatniego cyklu dydaktycznego;

4.     Frekwencję z ostatniego cyklu dydaktycznego;

5.     Zaangażowanie w życie Szkoły;

6.     Dotychczasowy udział w projektach mobilności zagranicznej;

7.     Mniejsze szanse.

W przypadku kryteriów odnoszących się do „ostatniego cyklu dydaktycznego”, pod uwagę brane powinny być wyniki uzyskane przez kandydatów w I semestrze roku szkolnego 2022/2023.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji, w tym szczegółowe zasady i kryteria, są dostępne w załączonych poniżej dokumentach: Regulaminie rekrutacji i Formularzu zgłoszeniowym, a także u koordynatora projektu oraz w sekretariacie Dyrektora Łukasza Godlewskiego.

Przedsięwzięcie pt. „Ponadnarodowe mobilności uczniów szansą na rozwój kompetencji kluczowych” nr 2021-1-PMU-4068, jest realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Kwota dofinansowania: 169 530,00 PLN

Skip to content