Rekrutacja do projektu „Zdobycie nowych kompetencji w ramach ponadnarodowych mobilności”

Rusza rekrutacja do projektu Technikum im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Ciechanowcu pt. „Zdobycie nowych kompetencji w ramach ponadnarodowych mobilności” nr 2021-1-PMU-4311, który jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Głównym i priorytetowym celem przedsięwzięcia jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych 20 uczniów Technikum im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Ciechanowcu, poprzez realizację inicjatyw ponadnarodowych, w tym czternastodniowych mobilności zagranicznych (w tym 2 dni na podróż), które odbędą się we Włoszech w ścisłej współpracy ze szkołą partnerską – LiceoScientificoStatale „Enrico Fermi” z Padwy.

Chęć udziału w projekcie uczeń zgłasza poprzez złożenie w sekretariacie Organizacji wysyłającej Formularza rekrutacyjnego.

Formularze rekrutacyjne będą rozdawane podczas spotkań informacyjnych oraz będą dostępne w sekretariacie Organizacji wysyłającej i na stronie internetowej projektu w terminie realizacji procesu rekrutacyjnego.

Kluczowe terminy:

01.03.2023 – 20.03.2023 – akcja informacyjna i składanie formularzy zgłoszeniowych

20.03.2023 – 21.03.2023 – weryfikacja, analiza i ocena zebranych formularzy przez Komisję

21.03.2023 – ogłoszenie wyników

22.03.2023 – 24.03.2023 – procedura odwoławcza

27.03.2023 – ogłoszenie finalnej listy osób zakwalifikowanych oraz listy rezerwowej

05.04.2023 – podpisanie umów z osobami zakwalifikowanymi

06.04.2023 – 26.05.2023 – Przygotowania do mobilności

Kryteria rekrutacji obejmują:

  1. Średnią ocen z przedmiotów ogólnych z ostatniego cyklu dydaktycznego;
  2. Test z języka angielskiego;
  3. Ocenę z zachowania z ostatniego cyklu dydaktycznego;
  4. Frekwencję z ostatniego cyklu dydaktycznego;
  5. Zaangażowanie w życie Szkoły;
  6. Dotychczasowy udział w projektach mobilności zagranicznej;
  7. Mniejsze szanse.

W przypadku kryteriów odnoszących się do „ostatniego cyklu dydaktycznego”, pod uwagę brane powinny być wyniki uzyskane przez kandydatów w I semestrze roku szkolnego 2022/2023.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji, w tym szczegółowe zasady i kryteria, są dostępne w załączonych poniżej dokumentach: Regulaminie rekrutacji i Formularzu zgłoszeniowym, a także u koordynatora projektu oraz w sekretariacie Dyrektora Łukasza Godlewskiego.

Przedsięwzięcie pt. „Zdobycie nowych kompetencji w ramach ponadnarodowych mobilności” nr 2021-1-PMU-4311, jest realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Kwota dofinansowania: 172 890,00 PLN

Skip to content