Rekrutacja – wyjazd do Grecji

 

 

  Ruszamy z rekrutacją dla II edycji Akredytacji Erasmusa w ZSOiZ w Ciechanowcu! Do projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000052775 realizowanego w okresie 01.06.2022 – 30.08.2023 w ramach Akredytacji Erasmusa nr 2020-1-PL01-KA120-VET-096065, którą ZSOiZ w Ciechanowcu otrzymał na lata 2021-2027, zakwalifikowanych zostanie 23 uczestników. Tym razem projekt kierowany jest do uczniów kształcących się w zawodach:

● technik budownictwa,

● technik usług fryzjerskich,

● technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

 

Rekrutacja odbędzie się zgodnie z poniższym harmonogramem:

a. 16 – 27 stycznia 2023 przyjmowanie formularzy dla grupy uczniów kształcących się w zawodach: technik budownictwa, technik usług fryzjerskich oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej, mobilności edukacyjnych realizowanych w Grecji w II

poł. maja 2023;

b. 30 stycznia 2023 – ogłoszenie wyników rekrutacji (lista główna oraz lista rezerwowa);

c. 31 stycznia 2023 – 6 lutego 2023 – procedura odwoławcza;

d. 7 lutego 2023 – ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji (lista główna oraz lista rezerwowa);

e. 8 lutego 2023 – podpisanie umów z uczniami wybranymi do udziału w projekcie w ramach listy głównej.

 

W procesie rekrutacji brane pod uwagę będą wyniki nauczania uzyskane przez kandydatów w I semestrze roku szkolnego 2022/2023! Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie (w tym osoby, które znajdą się na liście rezerwowej) otrzymają możliwość skorzystania ze wsparcia w postaci udziału w przygotowaniach do mobilności, a 23 osoby z najlepszymi wynikami, które ukończą przygotowania, wyjadą na 2-tygodniowy staż zawodowy do Grecji.

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz kryteria punktowe znajdują się dokumentach załączonych poniżej: w Regulaminie Rekrutacji oraz Formularzu zgłoszeniowym.

Cele projektu:

 

Głównym celem projektu w ramach II edycji Akredytacji Erasmus jest wzrost atrakcyjności, jakości, efektywności i skuteczności zawodowego kształcenia praktycznego w ZSOiZ w Ciechanowcu, poprzez dalszy rozwój współpracy z zagranicznymi przedsiębiorcami oraz stworzenie nowych możliwości rozwoju zawodowego 23 uczniów Szkoły.

 

Cele szczegółowe (cele hybrydowe tj. ilościowo-jakościowe):

1) Realizacja mobilności zagranicznej, ukierunkowanej na rozwój kompetencji zawodowych 23 uczniów oraz zwiększenie ich szans na znalezienie zatrudnienia w Polsce i za granicą.

2) Przygotowanie programów praktyk/staży obejmujących 23 uczniów kształcących się w ramach 3 zawodów: technik budownictwa, technik usług fryzjerskich oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej, ich realizacja w greckich przedsiębiorstwach branży budowlanej, fryzjerskiej i poligraficznej.

3) Włączenie w realizację projektu przynajmniej 15 uczniów z tzw. mniejszymi szansami.

4) Rozwój kompetencji językowych 23 uczniów.

5) Rozwój kompetencji kluczowych u 23 uczniów, w tym podstawowych i przekrojowych umiejętności takich jak przedsiębiorczość, komunikacja, praca w zespole i innych kompetencji społecznych.

6) Nawiązanie 4 nowych oraz zacieśnienie 3 dotychczasowych partnerstw ponadnarodowych, celem pogłębionej wymiany dobrych praktyk w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego oraz nabycia doświadczenia w realizacji projektów międzynarodowych we współpracy z partnerami z Grecji.

7) Rozwój systemów właściwego oceniania, metod certyfikacji oraz walidacji opartych na efektach nauczania oraz stosowania narzędzi powodujących rozpoznawalność umiejętności i kwalifikacji poza granicami kraju.

 

Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000052775, realizowany przez

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu,

w ramach Akredytacji Erasmusa w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe,

 

Akredytacja nr: 2020-1-PL01-KA120-VET-096065

 

Suma dofinansowania: 47 462,00 EUR

Skip to content