• Start
 • /
 • Projekty
 • /
 • Projekt praktyk zagranicznych dla uczniów w ramach III Edycji Akredytacji Erasmusa 2021-2027

Projekt praktyk zagranicznych dla uczniów w ramach III Edycji Akredytacji Erasmusa 2021-2027

 

logofooter

Projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000128025realizowany w okresie 01.06.2023 – 31.08.2024 w ramach Akredytacji Erasmusa nr 2020-1-PL01-KA120-VET-096065, którą ZSOiZ w Ciechanowcu otrzymał na lata 2021-2027, jest kolejną już inicjatywą międzynarodową, służącą rozwojowi zawodowemu i osobistemu naszych uczniów. Zgodnie z ramowymi dokumentami, na których opierają się działania naszej placówki w perspektywie długofalowej, takimi jak Europejski Plan Rozwoju oraz kolejne opracowania Strategii Rozwoju Szkoły, jednymi z głównych założeń prorozwojowych Szkoły są:

 • Rozszerzenie bazy partnerów krajowych i zagranicznych;
 • Tworzenie nowych możliwości rozwoju dla naszych uczniów i absolwentów, w tym w oparciu o współpracę międzynarodową z zagranicznymi pracodawcami;
 • Tworzenie środowiska edukacyjnego sprzyjającego podnoszeniu kompetencji zawodowych, językowych oraz społecznych przez uczniów i kadrę ZSOiZ;
 • Rozwój programów kształcenia zawodowego i nadanie charakteru ponadnarodowego dla wybranych zawodów kształconych w ZSOiZ;
 • Rozszerzenie katalogu działań włączających osoby potencjalnie zagrożone wykluczeniem społecznym, w ramach mechanizmu wyrównywania szans;
 • Utrzymanie europejskiego wymiaru działańZSOiZ.

Z tego też względu, głównymi celami Akredytacji Erasmusa i planowanych w jej ramach na lata 2021-2027 działań, są:

 • Rozwój partnerstw międzynarodowych – pogłębienie 6 dotychczasowych partnerstw i ustanowienie minimum 3 nowych partnerstw z podmiotami zza granicy;
 • Stworzenie do 2027 możliwości odbycia zagranicznych staży/praktyk zawodowych w min. 4 zawodach dla przynajmniej 400 uczniów;
 • Podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i społecznych 400 uczniów ZSOiZ, dzięki odbyciu przez nich praktyk poza granicami Polski;
 • Podniesienie kompetencji zawodowych przez minimum 15 nauczycieli ZSOiZ, w tym minimum 12 nauczycieli kształcenia zawodowego, dzięki udziałowi w mobilności lub zespole projektowym;
 • Rozwój programów kształcenia zawodowego i nadanie charakteru ponadnarodowego dla minimum 3 zawodów spośród oferty edukacyjnej ZSOiZ w Ciechanowcu;
 • Włączenie w realizację programu Erasmus+ przynajmniej 150 z tzw. mniejszymi szansami;
 • Podniesienie europejskiego wymiaru działań ZSOiZ w Ciechanowcu.

Cele projektu:

Głównym celem projektu w ramach III edycji Akredytacji Erasmus jest wzrost atrakcyjności, jakości, efektywności i skuteczności zawodowego kształcenia praktycznego w ZSOiZ w Ciechanowcu, poprzez dalszy rozwój współpracy z zagranicznymi przedsiębiorcami oraz stworzenie nowych możliwości rozwoju zawodowego 26 uczniówSzkoły.

Cele szczegółowe (cele hybrydowe tj. ilościowo-jakościowe):

 1. Realizacja mobilności zagranicznej, ukierunkowanej na rozwój kompetencji zawodowych 26 uczniów oraz zwiększenie ich szans na znalezienie zatrudnienia w Polsce i za granicą.
 2. Przygotowanie programów praktyk/stażyobejmujących 26 uczniów kształcących się w ramach 4zawodów: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik budownictwa, technik usług fryzjerskich oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej, ich realizacja wwłoskichprzedsiębiorstwach branży gastronomicznej, budowlanej, fryzjerskiej i poligraficznej.
 3. Włączenie w realizację projektu przynajmniej 18 uczniów z tzw. mniejszymi szansami.
 4. Rozwój kompetencji językowych 26 uczniów.
 5. Rozwój kompetencji kluczowych u 26 uczniów, w tym podstawowych i przekrojowych umiejętności takich jak przedsiębiorczość, komunikacja, praca w zespole i innych kompetencji społecznych.
 6. Nawiązanie min. 2 nowych oraz zacieśnienie 10 dotychczasowych partnerstw ponadnarodowych, celem pogłębionej wymiany dobrych praktyk w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego oraz nabycia doświadczenia w realizacji projektów międzynarodowych we współpracy z partnerami z Włoch.
 7. Rozwój systemów właściwego oceniania, metod certyfikacji oraz walidacji opartych na efektach nauczania oraz stosowania narzędzi powodujących rozpoznawalność umiejętności i kwalifikacji poza granicami kraju.

Każdy z projektów realizowanych w ramach Akredytacji Erasmusa jest kolejnym krokiem milowym na drodze do realizacji Europejskiego Planu Rozwoju ZSOiZ w Ciechanowcu. Cele poszczególnych przedsięwzięć wpisują się w Cele Akredytacji Erasmusa, przyczyniając się do ich stopniowego rozwoju i końcowego osiągania.

Projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000128025, realizowany przez
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu,
w ramach Akredytacji Erasmusa w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe,
Akredytacja nr: 2020-1-PL01-KA120-VET-096065

Suma dofinansowania: 58 593,00EUR

 

Artykuły dotyczące projektu:

Skip to content