• Start
  • /
  • Projekty
  • /
  • Wzmacnianie kadr branży gastronomicznej poprzez mobilności uczniów i nauczycieli

Wzmacnianie kadr branży gastronomicznej poprzez mobilności uczniów i nauczycieli

logofooter

 Projekt nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000071123, pt. „Wzmacnianie kadr branży gastronomicznej poprzez mobilności uczniów i nauczycieli”, realizowany w okresie 01.11.2022 – 30.11.2023 przy wsparciu Unii Europejskiej, w ramach Programu Erasmus+, sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe, jest kolejną już inicjatywą międzynarodową, służącą rozwojowi zawodowemu i osobistemu uczniów branży gastronomicznej. Chcąc wyjść naprzeciw istniejącym problemom i oczekiwaniom – zarówno szkół, ich uczniów, jak i pracodawców branży HORECA oraz żywieniowej i spożywczej, UPEMI otwiera drzwi i kreuje nowe możliwości dla uczniów szkół technicznych i branżowych, którzy w ramach głównych działań projektowych, będą mogli wziąć udział w przygotowaniach oraz 2-tygodniowej zagranicznej mobilności zawodowej, dedykowanej odbyciu praktyk i staży w greckich przedsiębiorstwach. Zgodnie z ramowymi dokumentami, na których opierają się działania UPEMI w zakresie wsparcia sektora edukacji zawodowej, w perspektywie długofalowej do głównych założeń prorozwojowych należą:

● Zapewnienie dostępu do międzynarodowych mobilności jak największej grupy

uczniów oraz nauczycieli w branży HORECA, w tym poprzez rozszerzenie bazy

partnerów krajowych i zagranicznych;

● Wsparcie uczniów w procesie edukacji, pozyskiwania kompetencji i umiejętności

zawodowych i osobistych czy społecznych, w tym Tworzenie nowych możliwości

rozwoju dla naszych uczniów i absolwentów, w tym w oparciu o współpracę

międzynarodową z zagranicznymi pracodawcami;

● Wzmocnienie kompetencji kadry UPEMI i szkół partnerskich poprzez tworzenie

środowiska edukacyjnego sprzyjającego podnoszeniu kompetencji zawodowych,

językowych oraz społecznych przez kadrę kształcącą przyszłych pracowników branży

HORECA, żywieniowej i spożywczej;

● Wymiana dobrych praktyk z partnerami instytucjonalnymi sektora edukacji oraz

sektora VET, służąca lepszemu doborowi działań do istniejących potrzeb i wyzwań

europejskiego rynku pracy, w tym poprzez wdrożenie procesu transformacji cyfrowej

UPEMI;

● Rozwój europejskiego wymiaru działań UPEMI, jako jednego z wiodących podmiotów

w branży.

 

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost atrakcyjności, jakości, efektywności i skuteczności zawodowego kształcenia praktycznego w branży HORECA, poprzez rozwój współpracy z zagranicznymi przedsiębiorcami oraz stworzenie nowych możliwości rozwoju zawodowego 26 uczniów kształcących się w zawodach związanych z branżą gastronomiczną, żywieniową i spożywczą, 3 nauczycieli przedmiotów branżowych oraz 1 pracownika UPEMI.

 

Cele szczegółowe (cele hybrydowe tj. ilościowo-jakościowe):

 

1) Przygotowanie i wdrożenie innowacyjnego programu praktyk (w ramach międzynarodowej mobilności zawodowej) z nowym partnerem zagranicznym oraz greckimi przedsiębiorstwami branży HORECA;

2) Wzmocnienie kompetencji kluczowych, praktycznych umiejętności oraz wiedzy z zakresu podstawy programowej 26 uczniów kształcących się w ramach praktyk i staży zawodowych organizowanych przez UPEMI;

3) Włączenie w realizację projektu przynajmniej 15 uczniów z tzw. mniejszymi szansami.

4) Podniesienie kompetencji zawodowych i osobistych 3 nauczycieli Szkoły oraz 1 pracownika Związku dzięki uczestnictwu w mobilności uczniów.

5) Umacnianie prestiżu UPEMI jako otwartej na Europę i rozwijającej się poprzez międzynarodową współpracę oraz budowanie potencjału do współpracy w ramach kolejnych inicjatyw.

6) Rozwój systemów właściwego oceniania, metod certyfikacji oraz walidacji opartych na efektach nauczania oraz stosowania narzędzi powodujących rozpoznawalność umiejętności i kwalifikacji poza granicami kraju.

 

Projekt jest realizowany wspólnie z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, który jako jeden z regionalnych liderów sektora edukacji, jest zaangażowany w cały proces w charakterze Instytucji wysyłającej. 

  

 

 

Projekt nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000071123, pt. „Wzmacnianie kadr branży gastronomicznej poprzez mobilności uczniów i nauczycieli”, jest realizowany przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego przy wsparciu Unii Europejskiej, w ramach Programu Erasmus+, sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe.

  

Suma dofinansowania: 56 057,00 EUR

 

 

 

Artykuły dotyczące projektu:

Skip to content