• Start
 • /
 • Sport
 • /
 • Uczniowski Klub Sportowy „Rotmistrz Ciechanowiec”

Uczniowski Klub Sportowy „Rotmistrz Ciechanowiec”

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ROTMISTRZ CIECHANOWIEC” PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W CIECHANOWCU

 

 

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

„ROTMISTRZ CIECHANOWIEC”

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
I ZAWODOWYCH W CIECHANOWCU

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Uczniowski Klub Sportowy ” Rotmistrz Ciechanowiec ” zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodzi­ców  uczniów, nauczycieli i sympatyków.

§ 2

1. Terenem działania Klubu jest miasto (gmina) Ciechanowiec.

2. Siedzibą Klubu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  w Ciechanowcu.

 1. Klub jest organizacją pożytku publicznego

  § 3

  Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7 ust. 4 i 5 usta­wy o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

  § 4

  1. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz z własnym statutem.
  2. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związ­ków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sporto­wych.

  § 5

  Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2
Cel i środki działania

§ 6

1. Celem Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej poprzez:

a) Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sporto­wego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzęto­ we szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
b) Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, dostosowanych do wie­ku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
c) Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
d) Organizowanie zajęć dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej , umysłowej i psychicznej.
e) Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych
f)  Organizowanie uczniom wszystkich klas nietypowych form współzawodnictwa sportowego.
g) Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań Klubu.

 1. Sposoby realizacji celów:
 2. a) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w sekcjach sportowych,
 3. b) organizacja masowych turniejów i zawodów sportowych,
 4. c) dofinansowanie obozów sportowych,
 5. d) dożywianie członków UKS „Rotmistrz Ciechanowiec” o trudnej sytuacji materialnej,
 6. e) organizowanie rajdów rowerowych, kuligów, wyjazdów na basen, spływów kajakowych itp.,
 7. f) przestrzeganie zasad fair play we wszystkich podejmowanych działaniach,
 8. g) wyjazdy w charakterze kibiców na imprezy sportowe (rozgrywki ligowe i rangi reprezentacyjnej według zainteresowań).

  7

  Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, radą szkoły, klubami jeździeckimi, władza­mi samorządowymi i sportowymi.

  § 8

  Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków
  i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.
  Rozdział 3
  Członkowie, ich prawa i obowiązki

  § 9

  Członkowie Klubu dzielą się na:

  1. zwyczajnych,

  2. wspierających.

  § 10

  1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkoły, rodzice i nauczyciele, którzy złożą pisemną deklarację, za­ płacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.
  2. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgoda ich przedsta­wicieli ustawowych.

  § 11

  Członkowie zwyczajni mają prawo do:

  1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czyn­nym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
  2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
  3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organi­zowanych przez Klub.
  4.  Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach okre­ślanych przez Zarząd Klubu.
  5.  Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

  § 12

  Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby praw­ne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno – finansową dla Klubu.

  § 13

  Członkowie wspierający mają prawo do:

  1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu,

  2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.

  3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 • § 14

  Do obowiązków członków należy:

  1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.

  2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.

  3. Godne reprezentowanie barw Klubu.

  4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebra­nie Klubu.

 • § 15

  Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

  1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.

  2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

  a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,

  b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy,

  c) działania na szkodę Klubu.

  3. Rozwiązanie się Klubu.

  Rozdział 4

  Władze Klubu

  § 16

  Władzami Klubu są:

  1. Walne Zebranie Klubu,

 1. Zarząd Klubu

  3. Komisja Rewizyjna

  Kadencja władz trwa 2 lata.

  Wybór władz następuje w głosowaniu jawnym .

  Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większo­ścią głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

  § 17

  1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

  2. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu zwoły­wane jest przez Zarząd raz na dwa lata

  3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Za­rząd raz na rok.

  4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

  a) z własnej inicjatywy,

  b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

  c) na wniosek 1/3 ogółu członków.

  5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie póź­niej niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

  § 18

  1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

  a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finan­sowej działalności Klubu,

  b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Ko­misji Rewizyjnej,

  c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

  d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

  e) ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkow­skich,

  f) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.

  2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym termi­nie przy obecności co najmniej 1/2 członków upraw­nionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiado­mieniu.

  3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem do­radczym osoby zaproszone przez Zarząd.

  § 19

  1. Zarząd Klubu składa się z 5 członków wy­bieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa i Sekretarza.
  2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na trzy miesiące.
  3.  Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obec­ność co najmniej 3 członków Za­rządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.
  4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnie­nia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekreta­rzem.

  §20

  Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżąca działal­nością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klu­bu, a w szczególności:

  1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imie­niu,

  2. wykonywanie uchwal Walnego Zebrania Klubu,

  3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy bu­dżetowych,

  4. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

  5. przyjmowanie i skreślanie członków,

  6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obo­wiązującymi przepisami,

  7. składanie sprawozdań z działalności Klubu.

  § 21

  1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyję­tych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

  2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu człon­ka Zarządu podejmuje Zarząd większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

  3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwo­łania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

  §22

  1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

  2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.

  3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekre­tarza.

  4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzo­ny przez Walne Zebranie Klubu.

  5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

  a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statu­towej i finansowej Klubu,

  b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwier­dzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

  c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzie­ lenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

  d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Ko­misja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,

  e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Wal­nego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgod­nych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

  §23

  1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czyn­nościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przy­jętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

  2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu człon­ka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna więk­szością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

  3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawie­szeniu.

  § 24

  W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Re­ wizyjnej – władzom tym przysługuje prawo dokooptowania no­wych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

  Rozdział 5

  Wyróżnienia i kary

  § 25

  1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

  2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu

  §26

  1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu – Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzo­nym przez Walne Zebranie Klubu – prawo wymierzania na­ stępujących kar:

  a) upomnienia,

  b) nagany,

  c) zawieszenia w prawach członka na okres do 10 miesięcy,

  d) wykluczenia

  2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysłu­guje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.

  3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

  Rozdział 6

  Majątek i fundusze Klubu

  §27

  1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości, inwentarz żywy oraz fundusze:

  a) składki członkowskie,

  b) dotacje budżetowe na zadania zlecone,

  c) darowizny, zapisy, spadki osób prawnych oraz fizycznych,

  d) inne źródła

 2. Zakazy dotyczące majątku UKS „Rotmistrz Ciechanowiec”
 3. a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem UKS „Rotmistrz Ciechanowiec” w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
  pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

  2) przekazywania majątku UKS „Rotmistrz Ciechanowiec” na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników Klubu oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, a w szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

  3) wykorzystywanie majątku UKS „Rotmistrz Ciechanowiec” na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika ze statutowego celu UKS „Rotmistrz Ciechanowiec”

  4) zakup na szczególnych zasadach  towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie UKS „Rotmistrz Ciechanowiec”, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie

  28

  Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wy­magane są podpisy dwóch spośród następujących: Prezesa, Zastępcy Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych członków Zarządu.

  Rozdział 7

  Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

  § 29

  Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

  § 30

  1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2 /3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

  2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

Obecni członkowie Zarządu UKS „Rotmistrz Ciechanowiec”:

 1. Łukasz Godlewski – PREZES
 2. Karolina Diana Faszczewska – ZASTĘPCA PREZESA
 3. Cezary Koziarski – SEKRETARZ
 4. Artur Jacek Szymoniak – SKARBNIK
 5. Emilia Krysińska – CZŁONEK ZARZĄDU
Skip to content