• Start
  • /
  • Opiekun domu pomocy społecznej

Opiekun domu pomocy społecznej

Opiekun w domu pomocy społecznej [341203]:

to specyficzny kierunek kształcenia. Zakres zadań zawodowych wymaga od przyszłych opiekunów określonych kompetencji personalnych i społecznych. Praca z osobą niesamodzielną, chorą i niepełnosprawną wymaga od przyszłego opiekuna empatii, kreatywności i konsekwencji w realizacji zadań oraz umiejętności kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu osoby podopiecznej.
Opiekun w Domu Pomocy Społecznej uzyskuje kwalifikację po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację zawodową.
Opiekun w DPS pełni rolę osoby pierwszego kontaktu wobec osób niesamodzielnych, chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących stałej opieki i pielęgnacji, oderwanych przez fakt zamieszkania w instytucjach całodobowych od codziennych kontaktów z rodzinami i bliskimi. Kształcimy słuchaczy, którzy będą w stanie dostrzec potrzeby i problemy mieszkańców DPS, współpracować z zespołem terapeutycznym tworząc i realizując indywidualne programy oddziaływań skierowanych na osobę korzystającą z pomocy instytucjonalnej.
W bezpośredniej opiece nad podopiecznym słuchacz po ukończeniu kursu i zdobyciu kwalifikacji w zawodzie będzie realizował indywidualny plan pracy i opieki, pomagał w zaspakajaniu potrzeb podopiecznych, rozwiązywał ich bieżące problemy, wykonywał codzienne czynności z zakresu samoobsługi lub pełnił funkcje zastępcze. Do jego zadań należeć będzie organizacja osobie podopiecznej czasu wolnego umożliwiając samorealizację, rozwój zainteresowań, integrację z rodziną, społecznością lokalną i innymi mieszkańcami DPS lub innej instytucji opiekuńczej.
Słuchacze odbywają kształcenie praktyczne w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Ciechanowcu.

Skip to content