RÓWNY START SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Dzięki pracy Pani Ewy Radziszewskiej, która przygotowała wniosek skierowany do Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania „Kapitał Ludzki – Narodowa strategia Spójności”, nasza szkoła zdobyła środki w kwocie 99 998,00 zł. Pochodzą one z Priorytetu IX. „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” w Działaniu 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Projekt skierowany jest do 120 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, kształcących się w zawodach technik handlowiec, kucharz, fryzjer. Głównym celem projektu jest wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego oraz podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej. Działania prowadzone w jego ramach będą ukierunkowane na zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczne, doradztwo zawodowe oraz opiekę psychologiczno-pedagogiczną.
Istotnymi elementami projektu „Równy start szansą na lepszą przyszłość” będzie też zmniejszenie poziomu dysproporcji w trakcie procesu kształcenia wśród uczniów wykazujących problemy w nauce oraz rozwijanie podstawowych umiejętności kluczowych i zawodowych ważnych w przyszłym zatrudnieniu i dalszym kształceniu.
Oprócz wyżej wymienionych priorytetów projekt będzie też miał na celu dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku pracy i poszerzenie bazy dydaktycznej na potrzeby kierunków zawodowych.

Skip to content