• Start
  • /
  • Projekty
  • /
  • Staże zawodowe dla 33 uczniów ZSOiZ w Ciechanowcu na terenie Italii

Staże zawodowe dla 33 uczniów ZSOiZ w Ciechanowcu na terenie Italii

Projekt nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000009928 realizowany w okresie 01.09.2021 – 30.11.2022, jest kolejną inicjatywą międzynarodową, służącą rozwojowi zawodowemu i osobistemu naszych uczniów, ale dopiero pierwszą wdrażaną w ramach uzyskanej na lata 2021-2027 przez ZSOiZ w Ciechanowcu Akredytacji Erasmusa nr 2020-1-PL01-KA120-VET-096065. Zgodnie z ramowymi dokumentami, na których opierają się działania naszej placówki w perspektywie długofalowej, takimi jak Europejski Plan Rozwoju oraz kolejne opracowania Strategii Rozwoju Szkoły, jednymi z głównych założeń prorozwojowych Szkoły są:

·       Rozszerzenie bazy partnerów krajowych i zagranicznych;

·       Tworzenie nowych możliwości rozwoju dla naszych uczniów i absolwentów, w tym w oparciu o współpracę międzynarodową z zagranicznymi pracodawcami;

·       Tworzenie środowiska edukacyjnego sprzyjającego podnoszeniu kompetencji zawodowych, językowych oraz społecznych przez uczniów i kadrę ZSOiZ;

·       Rozwój programów kształcenia zawodowego i nadanie charakteru ponadnarodowego dla wybranych zawodów kształconych w ZSOiZ;

·       Rozszerzenie katalogu działań włączających osoby potencjalnie zagrożone wykluczeniem społecznym, w ramach mechanizmu wyrównywania szans;

·       Utrzymanie europejskiego wymiaru działań ZSOiZ.

Z tego też względu, głównymi celami Akredytacji Erasmusa i planowanych w jej ramach na lata 2021-2027 działań, są:

·       Rozwój partnerstw międzynarodowych – pogłębienie 6 dotychczasowych partnerstw i ustanowienie minimum 3 nowych partnerstw z podmiotami za granicy;

·       Stworzenie do 2027 możliwości odbycia zagranicznych staży/praktyk zawodowych w min. 4 zawodach dla przynajmniej 400 uczniów;

·       Podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i społecznych 400 uczniów ZSOiZ, dzięki odbyciu przez nich praktyk poza granicami Polski;

·       Podniesienie kompetencji zawodowych przez minimum 15 nauczycieli ZSOiZ, w tym minimum 12 nauczycieli kształcenia zawodowego, dzięki udziałowi w mobilności lub zespole projektowym;

·       Rozwój programów kształcenia zawodowego i nadanie charakteru ponadnarodowego dla minimum 3 zawodów spośród oferty edukacyjnej ZSOiZ w Ciechanowcu;

·       Włączenie w realizację programu Erasmus+ przynajmniej 150 z tzw. mniejszymi szansami;

·       Podniesienie europejskiego wymiaru działań ZSOiZ.

Cele projektu:

Głównym celem projektu w ramach I edycji Akredytacji Erasmus jest wzrost atrakcyjności, jakości, efektywności i skuteczności zawodowego kształcenia praktycznego w ZSOiZ w Ciechanowcu, poprzez dalszy rozwój współpracy z zagranicznymi przedsiębiorcami oraz stworzenie nowych możliwości rozwoju zawodowego 33 uczniów Szkoły.

Cele szczegółowe (cele hybrydowe tj. ilościowo-jakościowe):

1)     Realizacja mobilności zagranicznej, ukierunkowanej na rozwój kompetencji zawodowych 33 uczniów oraz zwiększenie ich szans na znalezienie zatrudnienia w Polsce i za granicą.

2)  Przygotowanie programów praktyk/staży obejmujących 33 uczniów kształcących się w ramach 3 zawodów: technik budownictwa, technik usług fryzjerskich oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej, ich realizacja w włoskich przedsiębiorstwach branży budowlanej, fryzjerskiej i poligraficznej.

3)     Włączenie w realizację projektu przynajmniej 20 uczniów z tzw. mniejszymi szansami.

4)     Rozwój kompetencji językowych 33 uczniów.

5) Rozwój kompetencji kluczowych u 33 uczniów, w tym podstawowych i przekrojowych umiejętności takich jak przedsiębiorczość, komunikacja, praca w zespole i innych kompetencji społecznych.

6)    Nawiązanie 5 nowych oraz zacieśnienie 4 dotychczasowych partnerstw ponadnarodowych, celem pogłębionej wymiany dobrych praktyk w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego oraz nabycia doświadczenia w realizacji projektów międzynarodowych we współpracy z partnerami z Włoch.

7)     Rozwój systemów właściwego oceniania, metod certyfikacji oraz walidacji opartych na efektach nauczania oraz stosowania narzędzi powodujących rozpoznawalność umiejętności i kwalifikacji poza granicami kraju.

Każdy z projektów realizowanych w ramach Akredytacji Erasmusa jest kolejnym krokiem milowym na drodze do realizacji Europejskiego Planu Rozwoju ZSOiZ w Ciechanowcu. Cele poszczególnych przedsięwzięć wpisują się w Cele Akredytacji Erasmusa, przyczyniając się do ich stopniowego rozwoju i końcowego osiągania.

Projekt nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000009928, realizowany przez
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu,
w ramach Akredytacji Erasmusa w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe,
Akredytacja nr: 2020-1-PL01-KA120-VET-096065

Suma dofinansowania: 59 735,00 EUR

Skip to content