Rekrutacja do pt. „Europejska Praktyka=Klucz do Rynku Pracy”

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu o Nr 10/2018 z dnia 23.08.2018r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej rozpoczyna się rekrutacja uczniów do projektu pt. „Europejska Praktyka = Klucz do Rynku Pracy” realizowanego w ramach Programu Erasmus+, akcja: „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego”.

Projekt skierowany jest do 75 uczniów Technikum i OSSP oraz 7 nauczycieli  i zakłada 2-tygodniowe praktyki na terenie Grecji i Hiszpanii

W ramach projektu przewidziano wyjazdy:

a) 15 uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 15 uczniów technik usług fryzjerskich w dniach 16.10 – 31.10.2018 r. do Grecji

b) 15 uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, 15 uczniów technik budownictwa oraz 15 uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych kształcących się w zawodzie Plastyk – projektowanie graficzne, w dniach 04.06 – 19.06.2019 r. do Hiszpanii

Chęć udziału w projekcie uczeń zgłasza poprzez złożenie w sekretariacie szkoły Formularza Rekrutacyjnego (odrębny formularz dla każdego zawodu) w dniach 23.08 – 07.09.2018 r. Formularz można pobrać ze strony szkoły lub z sekretariatu.


Rekrutację przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie:

1. Pan Łukasz Godlewski – przewodniczący

2. Pani Bożena Marońska – członek

3. Pani Magda Załuska – członek

        
         W dniu 10.09.2018 r. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły zostaną zamieszczone listy uczestników zakwalifikowanych i znajdujących się na liście rezerwowej.

Skip to content