Rekrutacja – wyjazd do Grecji

Ruszamy z rekrutacją do projektu nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000071123, pt. „Wzmacnianie kadr branży gastronomicznej poprzez mobilności uczniów i nauczycieli”, realizowanego przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego przy wsparciu Unii Europejskiej, w ramach Programu Erasmus+, sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe. Do udziału w głównych działaniach zakwalifikowanych zostanie 26 uczestników. Tym razem projekt kierowany jest do uczniów kształcących się w zawodach:

● technik żywienia i usług gastronomicznych,

● kucharz.

Projekt jest realizowany wspólnie z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, który jako jeden z regionalnych liderów sektora edukacji, jest zaangażowany w cały proces w charakterze Instytucji wysyłającej.

Rekrutacja odbędzie się zgodnie z poniższym harmonogramem:

a. 16 – 27 stycznia 2023 przyjmowanie formularzy dla grupy uczniów kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz, dla mobilności edukacyjnych realizowanych w Grecji w II poł. maja 2023 oraz dedykowanych im działań przygotowawczych;

b. 30 stycznia 2023 – ogłoszenie wyników rekrutacji (lista główna oraz lista rezerwowa);

c. 31 stycznia 2023 – 6 lutego 2023 – procedura odwoławcza;

d. 7 lutego 2023 – ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji (lista główna oraz lista rezerwowa);

e. 8 lutego 2023 – podpisanie umów z uczniami wybranymi do udziału w projekcie w ramach listy głównej.

 

W procesie rekrutacji brane pod uwagę będą wyniki nauczania uzyskane przez kandydatów w I semestrze roku szkolnego 2022/2023!

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie (w tym osoby, które znajdą się na liście rezerwowej) otrzymają możliwość skorzystania ze wsparcia w postaci udziału w przygotowaniach do mobilności, a 26 osób z najlepszymi wynikami, które ukończą przygotowania, wyjadą na 2-tygodniowy staż zawodowy do Grecji. Szczegółowe zasady rekrutacji oraz kryteria punktowe znajdują się dokumentach załączonych poniżej: w Regulaminie Rekrutacji oraz Formularzu zgłoszeniowym.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost atrakcyjności, jakości, efektywności i skuteczności zawodowego kształcenia praktycznego w branży HORECA, poprzez rozwój współpracy

z zagranicznymi przedsiębiorcami oraz stworzenie nowych możliwości rozwoju zawodowego 26 uczniów kształcących się w zawodach związanych z branżą gastronomiczną, żywieniową i spożywczą, 3 nauczycieli przedmiotów branżowych oraz 1 pracownika UPEMI.

 

Cele szczegółowe (cele hybrydowe tj. ilościowo-jakościowe):

1) Przygotowanie i wdrożenie innowacyjnego programu praktyk (w ramach międzynarodowej mobilności zawodowej) z nowym partnerem zagranicznym oraz greckimi przedsiębiorstwami branży HORECA;

2) Wzmocnienie kompetencji kluczowych, praktycznych umiejętności oraz wiedzy z zakresu podstawy programowej 26 uczniów kształcących się w ramach praktyk i staży zawodowych organizowanych przez UPEMI;

3) Włączenie w realizację projektu przynajmniej 15 uczniów z tzw. mniejszymi szansami.

4) Podniesienie kompetencji zawodowych i osobistych 3 nauczycieli Szkoły oraz 1 pracownika Związku dzięki uczestnictwu w mobilności uczniów.

5) Umacnianie prestiżu UPEMI jako otwartej na Europę i rozwijającej się poprzez międzynarodową współpracę oraz budowanie potencjału do współpracy w ramach kolejnych inicjatyw.

6) Rozwój systemów właściwego oceniania, metod certyfikacji oraz walidacji opartych na efektach nauczania oraz stosowania narzędzi powodujących rozpoznawalność umiejętności i kwalifikacji poza granicami kraju.

 

Projekt nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000071123, pt. „Wzmacnianie kadr branży

gastronomicznej poprzez mobilności uczniów i nauczycieli”, jest realizowany

przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego

przy wsparciu Unii Europejskiej, w ramach Programu Erasmus+,

 

sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe

Suma dofinansowania: 56 057,00 EUR

 

 

Skip to content