Przygotowania językowe i kulturowe nauczycieli ZSOiZ w Ciechanowcu do wyjazdu na zagraniczne kursy na terenie Malty, Francji, Hiszpanii i Niemiec

Przygotowanie językowe.

W dniach 16-18 kwietnia 2019 r. Zespół Projektowy wspólnie z nauczycielami języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego i niemieckiego zorganizowali spotkania z nauczycielami biorącymi udział w projekcie „Międzynarodowe podnoszenie kwalifikacji zawodowych kluczem do efektywnego nauczania” w ramach programu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na podstawie rozmów indywidualnych stwierdzono poziom znajomości języków obcych przez nauczycieli. Na podstawie zaciągniętych informacji dla naszych nauczycieli ustalono poziom zaawansowania przygotowania językowego na poszczególne mobilności.

Przygotowanie językowe będzie przeprowadzone w podziale na kraj szkolenia.

  • • Językowe praktyczne, w formie zajęć konwersacyjnych, których celem będzie rozwijanie/szlifowanie praktycznej umiejętności komunikowania się w języku angielskim/francuskim/niemieckim/hiszpańskim wykorzystując szeroki zasób słownictwa z różnych dziedzin życia codziennego. Umożliwi one porozumiewanie się z tamtejszą ludnością (m.in. w sklepie, na ulicy, w restauracji) ułatwi komunikację podczas szkolenia z trenerami, ułatwi zwiedzanie i poruszanie się po okolicy, pozwoli lepiej zrozumieć mentalność i kulturę mieszkańców odwiedzonych miast.
  • • Językowe specjalistyczne uzależnione od rodzaju kursu nauczycieli na jaki wyjadą, w zakresie specjalistycznego słownictwa dla danego szkolenia (zajęcia grupowe):

– szkolenie z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu;
– szkolenia przygotowujące do zintegrowanego kształcenia przedmiotowo–językowego (CLIL);
– szkolenie dotyczącego planowania i realizacji projektów unijnych;
– szkolenia językowego z elementami ICT.

Szkolenia w zakresie specjalistycznego słownictwa dla danego kursu ma umożliwić efektywne uczenie się od pierwszych zajęć i ułatwić nauczycielom nabywanie zaplanowanych efektów dla poszczególnych form szkolenia.

  • • Przygotowanie międzykulturowe, realizowane w podziale na kraje przyjmujące poszczególnych mobilności, które ma objąć swoim zakresem: kulturowość, język, literaturę, różnice międzykulturowe, stereotypy a rzeczywistość, informacje o miastach i regionach, historie państwa i regionów, ustrój państwowy i terytorialny, system oświatowy, symbole narodowe a regionalne, życie codzienne mieszkańców, obyczaje społeczne i religijne, charakterystykę organizacji partnerskich, obyczaje społeczne i religijne, kuchnia. Zajęcia będą miały formę warsztatowo-wykładową. Pozwolą one w możliwie największym stopniu ograniczyć szok kulturowy i ew. trudności z różnicami kulturowymi pomiędzy krajem pochodzenia a krajem mobilności.

 Przygotowanie kulturowe.

            W ramach projektu nauczycielom zostanie też zapewnione przygotowanie kulturowe oraz program kulturowy bezpośrednio w kraju mobilności.

            Przygotowanie kulturowe zostanie przeprowadzone analogicznie jak językowe ze względu na kraj wyjazdu. Obejmie ono swoim zakresem: wielokulturowość, język, literaturę, różnice międzykulturowe, stereotypy a rzeczywistość, informacje o miastach i regionach, historia państw i regionów, ustrój państwowy i terytorialny państw, systemy oświatowe, symbole narodowe a regionalne, życie codzienne mieszkańców, obyczaje społeczne i religijne, charakterystyka organizacji partnerskiej, życie codzienne mieszkańców, obyczaje społeczne i religijne, kuchnia. Zajęcia będą miały formę warsztatowo-wykładową. Pozwolą one w możliwie największym stopniu ograniczyć szok kulturowy i ewentualne trudności z różnicami kulturowymi pomiędzy krajem pochodzenia a krajem mobilności.           

            Wszyscy nauczyciele w ramach wsparcia zostaną ponadto objęci programem kulturowym w kraju mobilności (Malta, Francja, Hiszpania, Niemcy). Programy kulturowe zostały już ustalone między Zespołem Projektowym (kadra kierownicza naszej placówki) a organizacjami partnerskimi. Cechami wspólnymi wszystkich programów kulturowych będą: zapoznanie z tradycją i lokalną historią, zwiedzanie lokalnych zabytków architektury, zapoznanie z dziedzictwem kulturowym, występy artystyczne i muzyczne oparte na lokalnej tradycji, degustacja lokalnych potraw. 

Skip to content